Sony CDX-MR50IP Benutzerhandbuch

Fm/mw/lw compact disc player, Cdx-mr50ip

Advertising
background image

SONY CDX-MR50IP (US,FR,ES,DE,NL,IT) 3-274-101-

22 (1)

SONY CDX-MR50IP (US,FR,ES,DE,NL,IT) 3-274-101-

22 (1)

SONY CDX-MR50IP (US,FR,ES,DE,NL,IT) 3-274-101-

22 (1)

SONY CDX-MR50IP (US,FR,ES,DE,NL,IT) 3-274-101-

22 (1)

L

R

1 3

5 7

2 4

6 8

A

B

5 7

4

8

6

REAR/SUB

AUDIO OUT

*

3

*

7

BUS

CONTROL IN

REMOTE

IN

FRONT

AUDIO OUT

REAR/SUB

AUDIO OUT

FRONT

BUS

IN

BUS AUDIO IN

Let op

• Dit apparaat is ontworpen voor gebruik op 12 V

gelijkstroom, negatief geaard.

• Zorg ervoor dat de draden niet onder een schroef of tussen

bewegende onderdelen (b.v. zetelrail) terechtkomen.

• Voordat u aansluitingen maakt, moet u de motor van de

boot uitschakelen om kortsluiting te voorkomen.

• Sluit het netsnoer

 aan op het apparaat en

de luidsprekers voordat u het aansluit op de

hulpvoedingsaansluiting.

Sluit alle aarddraden op een gemeenschappelijk

aardpunt aan.

• Voorzie niet aangesloten draden om veiligheidsredenen

altijd van isolatietape.

Opmerkingen bij de voedingskabel (geel)

• Als u dit apparaat installeert in combinatie met andere

stereo-onderdelen, moet het vermogen van de aangesloten

stroomkring hoger zijn dan de som van de zekeringen van

elk onderdeel.

• Wanneer het vermogen ontoereikend is, moet u het

apparaat rechtstreeks aansluiten op de accu.

iPod is een handelsmerk van Apple Inc., gedeponeerd in de

Verenigde Staten en andere landen.

Onderdelenlijst

• De nummers in de afbeelding verwijzen naar die in de

instructies.

• De beugel

 en de beschermende rand  worden

bevestigd op het apparaat voordat dit wordt

verzonden. Voordat u het apparaat plaatst, moet u de

ontgrendelingssleutels

 gebruiken om de beugel  te

verwijderen van het apparaat. Zie "De beschermende rand

en de beugel verwijderen (

)" op de achterkant van dit

vel voor meer informatie.

Bewaar de ontgrendelingssleutels

voor

toekomstig gebruik omdat u deze ook nodig hebt

om het apparaat uit de boot te verwijderen.

Let op

Houd de beugel

 voorzichtig vast zodat u uw vingers niet

verwondt.

Opmerking

Voordat u het apparaat installeert, moet u de grepen aan beide

zijden van de beugel

2 mm naar binnen buigen. Als de grepen

recht zijn of naar buiten gebogen, kan het apparaat niet goed

worden bevestigd en kan dit losschieten.

Voorbeeldaansluitingen

Opmerkingen (

-A)

Sluit eerst de aarddraad aan voordat u de versterker aansluit.

U hoort de pieptoon alleen als de ingebouwde versterker wordt

gebruikt.

Tips (

-B)

Wanneer u slechts één CD/MD-wisselaar of een ander optioneel

apparaat wilt aansluiten, moet u deze rechtstreeks op dit apparaat

aansluiten.

Als u twee of meer CD/MD-wisselaars of andere optionele

apparaten wilt aansluiten, moet u de geluidsbronkiezer XA-C40

(niet bijgeleverd) gebruiken.

Aansluitschema

Naar AMP REMOTE IN van een optionele

eindversterker

Deze aansluiting is alleen bedoeld voor versterkers. Door

een ander systeem aan te sluiten kan het apparaat worden

beschadigd.

Naar het interface-snoer van een telefoon

Waarschuwing

Indien u een elektrische antenne hebt zonder relaiskast, kan

het aansluiten van dit apparaat met het bijgeleverde netsnoer

 de antenne beschadigen.

Opmerkingen over de bedienings- en voedingskabels

De antennevoedingskabel (blauw) levert +12 V gelijkstroom

wanneer u de tuner inschakelt of de AF (Alternative Frequency) of

TA (Traffic Announcement) functie activeert.

Wanneer uw boot is uitgerust met een FM/MW/LW-antenne in de

achterruit/zijruit, moet u de antennevoedingskabel (blauw) of de

hulpvoedingskabel (rood) aansluiten op de voedingsingang van

de bestaande antenneversterker. Raadpleeg de handelaar voor

meer informatie.

Met dit apparaat is het niet mogelijk een automatische antenne

zonder relaiskast te gebruiken.

Instandhouden van het geheugen

Zolang de gele stroomdraad is aangesloten, blijft de

stroomvoorziening van het geheugen intact, ook wanneer het

contact wordt uitgeschakeld.
Opmerkingen betreffende het aansluiten van de luidsprekers

Zorg dat het apparaat is uitgeschakeld, alvorens de luidsprekers

aan te sluiten.

Gebruik luidsprekers met een impedantie van 4 tot 8 Ohm en let

op dat die het vermogen van de versterker kunnen verwerken. Als

u dit niet doet, kunnen de luidsprekers ernstig beschadigd raken.

Verbind de aansluitingen van de luidsprekers niet met de

romp van de boot en sluit de aansluitingen van de rechter- en

linkerluidspreker niet op elkaar aan.

Verbind de aarddraad van dit apparaat niet met de negatieve (–)

aansluiting van de luidspreker.

Probeer nooit de luidsprekers parallel aan te sluiten.

Sluit geen actieve luidsprekers (met ingebouwde versterkers)

aan op de luidsprekeraansluiting van dit apparaat. Dit zal leiden

tot beschadiging van de actieve luidsprekers. Sluit dus altijd

uitsluitend luidsprekers zonder ingebouwde versterker aan.

Om defecten te vermijden mag u de ingebouwde

luidsprekerbedrading in de boot niet gebruiken wanneer er een

gemeenschappelijke negatieve (–) draad is voor de rechter- en

linkerluidsprekers.

Verbind de luidsprekerdraden niet met elkaar.
Opmerking over aansluiten

Als de luidspreker en versterker niet correct zijn aangesloten, wordt

"FAILURE" in het display weergegeven. In dit geval moet u zorgen

dat de luidspreker en versterker correct zijn aangesloten.

Précautions

• Cet appareil est conçu exclusivement pour fonctionner sur

un courant continu de 12 V avec masse négative.

• Evitez de coincer les câbles sous des vis ou dans des

pièces mobiles (par exemple, armature de siège).

• Avant d’effectuer les raccordements, coupez le contact du

bateau pour éviter les courts-circuits.

• Branchez le câble d’alimention

 sur l’appareil et les

haut-parleurs avant de le brancher sur le connecteur

d’alimentation auxiliaire.

Rassemblez tous les câbles de mise à la masse

en un point de masse commun.

• Veillez à isoler tout câble ou câble non connecté avec du

ruban isolant.

Remarques sur le câble d’alimentation (jaune)

• Lorsque cet appareil est raccordé en combinaison avec

d’autres appareils stéréo, la valeur nominale des circuits

du bateau raccordés doit être supérieure à la somme de la

valeur des fusibles de chaque élément.

• Si aucun circuit du bateau n’est assez puissant, raccordez

directement l’appareil à la batterie.

iPod est une marque commerciale de Apple Inc. déposée

aux Etats-Unis et dans d’autres pays/régions.

Liste des pièces

• Les numéros de la liste correspondent à ceux des

instructions.

• Le support

 et le tour de protection  sont fixés à

l’appareil en usine. Avant le montage de l’appareil,

utilisez les clés de déblocage

 pour détacher le support

 de l’appareil. Pour de plus amples informations,

reportez-vous à la section « Retrait du tour de protection

et du support (

) » au verso de la feuille.

Conservez les clés de déblocage

pour toute

utilisation ultérieure car vous en aurez également

besoin pour retirez l’appareil du bateau.

Avertissement

Manipulez le support

 avec soin pour éviter de vous

blesser aux doigts.

Remarque

Avant l’installation, assurez-vous que les loquets des deux côtés du

support

sont bien pliés de 2 mm vers l’intérieur. Si les loquets

sont droits ou pliés vers l’extérieur, l’appareil ne peut pas être fixé

solidement et peut se détacher.

Exemple de raccordement

Remarques (

-A)

Raccordez d’abord le câble de mise à la masse avant de

connecter l’amplificateur.

L’alarme est émise uniquement lorsque l’amplificateur intégré est

utilisé.

Conseils (

-B)

En cas de raccordement d’un seul changeur CD/MD uniquement

ou d’autres appareils en option, raccordez-le/les directement à cet

appareil.

Le sélecteur de source XA-C40 (non fourni) est nécessaire pour

raccorder deux changeurs CD/MD ou plus ou d’autres appareils

en option.

Schémas de raccordement

Au niveau du AMP REMOTE IN d’un

amplificateur de puissance facultatif

Ce raccordement existe seulement pour les amplificateurs. Le

raccordement à tout autre système peut endommager l’appareil.

Vers le cordon d’interface d’un téléphone

Avertissement

Si vous disposez d’une antenne électrique sans boîtier de

relais, le branchement de cet appareil au moyen du cordon

d’alimentation fourni

 risque d’endommager l’antenne.

Remarques sur les câbles de commande et d’alimentation

Le câble de commande (bleu) fournit du courant continu de +12 V

lorsque vous mettez le tuner sous tension ou lorsque vous activez

la fonction AF (Fréquences alternatives) ou TA (Messages de

radioguidage).

Lorsque votre bateau est équipé d’une antenne FM/MW (PO)/LW

(GO) intégrée dans la vitre arrière/latérale, raccordez le câble de

commande d’antenne électrique (bleu) ou le câble d’alimentation

des accessoires (rouge) à la borne d’alimentation de

l’amplificateur d’antenne existant. Pour plus de détails, consultez

votre revendeur.

Une antenne électrique sans boîtier de relais ne peut pas être

utilisée avec cet appareil.

Raccordement pour la conservation de la mémoire

Lorsque le câble de commande d’antenne jaune est connecté, le

circuit de la mémoire est alimenté en permanence même si la clé de

contact est en position d’arrêt.
Remarques sur le raccordement des haut-parleurs

Avant de raccorder les haut-parleurs, mettre l’appareil hors

tension.

Utilisez des haut-parleurs ayant une impédance de 4 à 8 ohms et

une capacité adéquate sous peine de les endommager.

Ne raccordez pas les bornes des haut-parleurs au châssis du

bateau, et ne raccordez pas les bornes du haut-parleur droit à

celles du haut-parleur gauche.

Ne raccordez pas le câble de mise à la masse de cet appareil à la

borne négative (–) du haut-parleur.

• Ne tentez pas de raccorder les haut-parleurs en parallèle.

• Connectez uniquement des haut-parleurs passifs. La connexion

de haut-parleurs actifs (avec des amplificateurs intégrés) aux

bornes des haut-parleurs pourrait endommager l’appareil.

Pour éviter tout problème de fonctionnement, n’utilisez pas les

câbles des haut-parleurs intégrés installés dans votre bateau si

l’appareil dispose d’un câble négatif commun (–) pour les haut-

parleurs droit et gauche.

Ne raccordez pas entre eux les cordons des haut-parleurs de

l’appareil.

Remarque sur le raccordement

Si les haut-parleurs et l’amplificateur ne sont pas raccordés

correctement, le message « FAILURE » s’affiche. Dans ce cas,

assurez-vous que les haut-parleurs et l’amplificateur sont raccordés

correctement.

Vorsichtsmaßnahmen

• Dieses Gerät ist ausschließlich für den Betrieb bei 12 V

Gleichstrom (negative Erdung) bestimmt.

• Achten Sie darauf, dass die Kabel nicht unter einer

Schraube oder zwischen beweglichen Teilen wie z. B. in

einer Sitzschiene eingeklemmt werden.

• Schalten Sie, bevor Sie irgendwelche Anschlüsse vornehmen,

die Zündung des Boots aus, um Kurzschlüsse zu vermeiden.

• Verbinden Sie das Stromversorgungskabel

 mit dem

Gerät und den Lautsprechern, bevor Sie es mit dem

Hilfsstromanschluss verbinden.

Schließen Sie alle Erdungskabel an einen

gemeinsamen Massepunkt an.

• Aus Sicherheitsgründen müssen alle losen, nicht

angeschlossenen Drähte mit Isolierband abisoliert werden.

Hinweise zum Stromversorgungskabel (gelb)

• Wenn Sie dieses Gerät zusammen mit anderen

Stereokomponenten anschließen, muss der

Bootsstromkreis, an den die Geräte angeschlossen sind,

eine höhere Leistung aufweisen als die Summe der

Sicherungen der einzelnen Komponenten.

• Wenn kein Bootsstromkreis eine so hohe Leistung

aufweist, schließen Sie das Gerät direkt an die Batterie an.

iPod ist ein in den USA und anderen Ländern eingetragenes

Markenzeichen der Apple Inc.

Teileliste

• Die Nummern in der Liste sind dieselben wie im

Erläuterungstext.

• Die Halterung

 und die Schutzumrandung  werden

vor dem Ausliefern am Gerät angebracht. Bevor Sie das

Gerät montieren, nehmen Sie die Halterung

 mithilfe

der Löseschlüssel

 bitte vom Gerät ab. Einzelheiten

dazu finden Sie unter „Abnehmen der Schutzumrandung

und der Halterung (

)“ auf der Rückseite dieses Blattes.

Bewahren Sie die Löseschlüssel

für den späteren

Gebrauch auf. Sie werden z. B. benötigt, wenn Sie

das Gerät aus dem Boot ausbauen wollen.

Vorsicht

Seien Sie beim Umgang mit der Halterung

 vorsichtig,

damit Sie sich nicht die Hände verletzen.

Hinweis

Vergewissern Sie sich vor dem Installieren, dass die Verriegelungen

an beiden Seiten der Halterung

um 2 mm nach innen gebogen

sind. Wenn die Verriegelungen gerade oder nach außen gebogen

sind, lässt sich das Gerät nicht sicher installieren und kann

herausspringen.

Anschlussbeispiel

Hinweise (

-A)

Schließen Sie unbedingt zuerst das Massekabel an, bevor Sie

den Verstärker anschließen.

Der Warnton wird nur ausgegeben, wenn der integrierte

Verstärker verwendet wird.

Tipps (

-B)

Wenn Sie nicht mehr als einen CD/MD-Wechsler oder ein anderes

gesondert erhältliches Gerät anschließen wollen, schließen Sie es

direkt an dieses Gerät an.

Wenn Sie mindestens zwei CD/MD-Wechsler oder andere

gesondert erhältliche Geräte anschließen wollen, ist der

Signalquellenwähler XA-C40 (nicht mitgeliefert) erforderlich.

Anschlussdiagramm

An AMP REMOTE IN des gesondert erhältlichen

Endverstärkers

Dieser Anschluss ist ausschließlich für Verstärker gedacht.

Schließen Sie nichts anderes daran an. Andernfalls kann das

Gerät beschädigt werden.

An das Schnittstellenkabel eines Telefons

Warnung

Wenn Sie eine Motorantenne ohne Relaiskästchen verwenden,

kann durch Anschließen dieses Geräts mit dem mitgelieferten

Stromversorgungskabel

 die Antenne beschädigt werden.

Hinweise zu den Steuer- und Stromversorgungsleitungen

Die Motorantennen-Steuerleitung (blau) liefert +12 V Gleichstrom,

wenn Sie den Tuner einschalten oder die AF- (Alternativ-

frequenzsuche) oder die TA-Funktion (Verkehrsdurchsagen)

aktivieren.

Wenn das Boot mit einer in der Heck-/Seitenfensterscheibe

integrierten FM (UKW)/MW/LW-Antenne ausgestattet ist,

schließen Sie die Motorantennen-Steuerleitung (blau) oder die

Zubehörstromversorgungsleitung (rot) an den Stromversorgungs

anschluss des vorhandenen Antennenverstärkers an. Näheres

dazu erfahren Sie bei Ihrem Händler.

Es kann nur eine Motorantenne mit Relaiskästchen

angeschlossen werden.

Stromversorgung des Speichers

Wenn die gelbe Stromversorgungsleitung angeschlossen ist,

wird der Speicher stets (auch bei ausgeschalteter Zündung) mit

Stromversorgt.
Hinweise zum Lautsprecheranschluss

Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie die Lautsprecher

anschließen.

Verwenden Sie Lautsprecher mit einer Impedanz zwischen 4 und

8 Ohm und ausreichender Belastbarkeit. Ansonsten können die

Lautsprecher beschädigt werden.

Verbinden Sie die Lautsprecheranschlüsse nicht mit dem

Bootschassis und verbinden Sie auch nicht die Anschlüsse des

rechten mit denen des linken Lautsprechers.

Verbinden Sie die Masseleitung dieses Geräts nicht mit dem

negativen (–) Lautsprecheranschluss.

Versuchen Sie nicht, Lautsprecher parallel anzuschließen.

An die Lautsprecheranschlüsse dieses Geräts dürfen nur

Passivlautsprecher angeschlossen werden. Schließen Sie keine

Aktivlautsprecher (Lautsprecher mit eingebauten Verstärkern) an,

da das Gerät sonst beschädigt werden könnte.

Um Fehlfunktionen zu vermeiden, verwenden Sie nicht die im

Boot installierten, integrierten Lautsprecherleitungen, wenn am

Ende eine gemeinsame negative (–) Leitung für den rechten und

den linken Lautsprecher verwendet wird.

Verbinden Sie nicht die Lautsprecherkabel des Geräts miteinander.
Hinweis zum Anschließen

Wenn Lautsprecher und Verstärker nicht richtig angeschlossen sind,

erscheint „FAILURE“ im Display. Vergewissern Sie sich in diesem

Fall, dass Lautsprecher und Verstärker richtig angeschlossen sind.

Attenzione

• Questo apparecchio è stato progettato per l’uso solo a

12 V CC con massa negativa.

• Evitare che i cavi rimangano bloccati da una vite o

incastrati nelle parti mobili (ad esempio nelle guide

scorrevoli dei sedili).

• Prima di effettuare i collegamenti, spegnere il motore

dell’imbarcazione onde evitare di causare cortocircuiti.

• Collegare il cavo di collegamento dell’alimentazione

 all’apparecchio e ai diffusori prima di collegarlo al

connettore di alimentazione accessoria.

Portare tutti i cavi di massa a un punto di massa

comune.

• Per sicurezza, assicurarsi di isolare qualsiasi cavo non

collegato utilizzando del nastro adesivo.

Note sul cavo di alimentazione (giallo)

• Se il presente apparecchio viene collegato in

combinazione con altri componenti stereo, la potenza

nominale dei circuiti dell’imbarcazione deve essere

superiore a quella prodotta dalla somma dei fusibili di

ciascun componente.

• Se la potenza nominale dei circuiti dell’imbarcazione non

è sufficiente, collegare l’apparecchio direttamente alla

batteria.

iPod è un marchio di fabbrica di Apple Inc., registrato negli

Stati Uniti e in altri paesi.

Elenco dei componenti

• I numeri nella lista corrispondono a quelli riportati nelle

istruzioni.

• La staffa

 e la cornice di protezione  vengono

applicati all’unità in fabbrica. Prima di installare l’unità,

utilizzare le chiavette di rilascio

 per rimuovere la staffa

 dall’apparecchio. Per ulteriori informazioni, vedere

“Rimozione della staffa e della cornice di protezione

(

)” sul lato opposto del foglio.

Conservare le chiavi di rilascio

per

eventuali usi futuri, in quanto sono inoltre

necessarie per la rimozione della presente unità

dall’imbarcazione.

Attenzione

Maneggiare la staffa

 con cautela per evitare di ferirsi le

mani.

Nota

Prima di installare l’unità, accertarsi di ripiegare i fermi presenti su

entrambi i lati della staffa

verso l’interno di 2 mm. Se i fermi sono

diritti o ripiegati verso l’esterno, l’apparecchio non verrà installato in

modo sicuro e potrebbe fuoriuscire.

Esempio di collegamento

Note (

-A)

Assicurarsi di collegare il cavo di terra prima di collegare

l’apparecchio all’amplificatore.

L’allarme viene emesso solo se è in uso l’amplificatore incorporato.
Suggerimenti
(

-B)

Se si collega unicamente un singolo cambia CD/MD o un altro

dispositivo opzionale, effettuare il collegamento direttamente alla

presente unità.

Per effettuare il collegamento di due o più cambia CD/MD o altri

dispositivi opzionali, è necessario utilizzare il selettore di sorgente

XA-C40 (non in dotazione).

Schema di collegamento

A AMP REMOTE IN di un amplificatore di

potenza opzionale

Questo collegamento è riservato esclusivamente agli

amplificatori. Non collegare un tipo di sistema diverso onde

evitare di causare danni all’apparecchio.

Al cavo di interfaccia di un telefono

Avvertenza

Quando si collega l’apparecchio con il cavo di

alimentazione in dotazione

, si potrebbe danneggiare

l’antenna elettrica se questa non dispone di scatola a relè.

Note sui cavi di controllo e di alimentazione

Il cavo (blu) di controllo dell’antenna elettrica fornisce

alimentazione pari a +12 V CC quando si attiva il sintonizzatore

oppure la funzione TA (notiziario sul traffico) o AF (frequenza

alternativa).

Se l’imbarcazione dispone di un’antenna FM/MW/LW incorporata

sul vetro laterale, collegare il cavo (blu) di controllo dell’antenna

elettrica o il cavo (rosso) di ingresso dell’alimentazione accessoria

al terminale di alimentazione del preamplificatore dell’antenna

esistente. Per ulteriori informazioni, consultare il proprio fornitore.

Non è possibile usare un’antenna elettrica senza scatola a relè

con questo apparecchio.

Collegamento per la conservazione della memoria

Quando il cavo di ingresso alimentazione giallo è collegato, viene

sempre fornita alimentazione al circuito di memoria anche quando

l’interruttore di accensione è spento.
Note sul collegamento dei diffusori

Prima di collegare i diffusori spegnere l’apparecchio.

Usare diffusori di impedenza compresa tra 4 e 8 ohm e con

capacità di potenza adeguata, altrimenti i diffusori potrebbero

venire danneggiati.

Non collegare i terminali dei diffusori al telaio dell’imbarcazione

e non collegare i terminali del diffusore destro con quelli del

diffusore sinistro.

Non collegare il cavo di terra di questo apparecchio al terminale

negativo (–) del diffusore.

Non collegare i diffusori in parallelo.

Assicurarsi di collegare soltanto diffusori passivi, poiché il

collegamento di diffusori attivi, dotati di amplificatori incorporati, ai

terminali dei diffusori potrebbe danneggiare l’apparecchio.

Onde evitare problemi di funzionamento, non utilizzare i cavi dei

diffusori incorporati installati nell’imbarcazione se l’apparecchio

condivide un cavo comune negativo (–) per i diffusori destro e

sinistro.

Non collegare fra loro i cavi dei diffusori dell’apparecchio.
Nota sui collegamenti

Se l’amplificatore e il diffusore non sono collegati correttamente,

“FAILURE” viene visualizzato nel display. In tal caso, accertarsi che

l’amplificatore e il diffusore siano collegati correttamente.

Verriegelung

Fermo

Greep

Loquet

Cautions

• This unit is designed for negative ground (earth) 12 V DC

operation only.

• Do not get the leads under a screw, or caught in moving

parts (e.g. seat railing).

• Before making connections, turn the boat’s ignition off to

avoid short circuits.

• Connect the power connecting lead

 to the unit and

speakers before connecting it to the auxiliary power

connector.

Run all ground (earth) leads to a common

ground (earth) point.

• Be sure to insulate any loose unconnected leads with

electrical tape for safety.

Notes on the power supply lead (yellow)

• When connecting this unit in combination with other

stereo components, the connected boat circuit’s rating

must be higher than the sum of each component’s fuse.

• When no boat circuits are rated high enough, connect the

unit directly to the battery.

iPod is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and

other countries.

Parts Iist

• The numbers in the list are keyed to those in the

instructions.

• The bracket

 and the protection collar  are attached

to the unit before shipping. Before mounting the unit, use

the release keys

 to remove the bracket  from the

unit. For details, see “Removing the protection collar and

the bracket (

)” on the reverse side of the sheet.

Keep the release keys

for future use as they

are also necessary if you remove the unit from

your boat

Caution

Handle the bracket

 carefully to avoid injuring your

fingers.

Note

Before installing, make sure that the catches on both sides of the

bracket

are bent inwards 2 mm (

3

/

32

in). If the catches are straight

or bent outwards, the unit will not be installed securely and may

spring out.

Connection example

Notes (

-A)

Be sure to connect the ground (earth) lead before connecting the

amplifier.

The alarm will only sound if the built-in amplifier is used.
Tips
(

-B)

When connecting only a single CD/MD changer or other optional

device, connect directly to this unit.

For connecting two or more CD/MD changers or other optional

devices, the source selector XA-C40 (not supplied) is necessary.

Connection diagram

To AMP REMOTE IN of an optional power

amplifier

This connection is only for amplifiers. Connecting any other

system may damage the unit.

To the interface cable of a telephone

Warning

If you have a power antenna (aerial) without a relay box,

connecting this unit with the supplied power connecting

lead

 may damage the antenna (aerial).

Notes on the control and power supply leads

The power antenna (aerial) control lead (blue) supplies +12 V

DC when you turn on the tuner, or when you activate the AF

(Alternative Frequency) or TA (Traffic Announcement) function.

When your boat has built-in FM/MW/LW antenna (aerial) in the

rear/side glass, connect the power antenna (aerial) control lead

(blue) or the accessory power supply lead (red) to the power

terminal of the existing antenna (aerial) booster. For details,

consult your dealer.

A power antenna (aerial) without a relay box cannot be used with

this unit.

Memory hold connection

When the yellow power supply lead is connected, power will always

be supplied to the memory circuit even when the ignition switch is

turned off.
Notes on speaker connection

Before connecting the speakers, turn the unit off.

Use speakers with an impedance of 4 to 8 ohms, and with

adequate power handling capacities to avoid its damage.

Do not connect the speaker terminals to the boat chassis, or

connect the terminals of the right speakers with those of the left

speaker.

Do not connect the ground (earth) lead of this unit to the negative

(–) terminal of the speaker.

Do not attempt to connect the speakers in parallel.

Connect only passive speakers. Connecting active speakers (with

built-in amplifiers) to the speaker terminals may damage the unit.

To avoid a malfunction, do not use the built-in speaker leads

installed in your boat if the unit shares a common negative (–)

lead for the right and left speakers.

Do not connect the unit’s speaker leads to each other.
Note on connection

If speaker and amplifier are not connected correctly, “FAILURE”

appears in the display. In this case, make sure the speaker and

amplifier are connected correctly.

Catch

Installation/Connections
Installation/Connexions
Instalación/Conexiones
Installation/Anschluss
Montage/Aansluitingen
Installazione/Collegamenti

FM/MW/LW

Compact Disc Player

CDX-MR50IP

3-274-101-

22 (1)

× 2

*

1

from boat antenna (aerial)

de l’antenne du bateau

desde la antena del barco

von Bootsantenne

van de antenne van de boot

dall’antenna dell’imbarcazione

AMP REM

ATT

REAR/SUB

AUDIO OUT

FRONT

AUDIO OUT

REMOTE IN

BUS AUDIO IN

BUS CONTROL IN

BUS AUDIO IN

BUS CONTROL IN

A

B

*

not supplied

non fourni

no suministrado

nicht mitgeliefert

niet bijgeleverd

non in dotazione

Source selector*

Sélecteur de source*

Selector de fuente*

Signalquellenwähler*

Geluidsbronkiezer*

Selettore di fonte*

XA-C40

© 2007 Sony Corporation

Printed in Thailand

*

2

*

4

*

1

Note for the antenna (aerial) connecting

If your boat antenna (aerial) is an

ISO (International Organization for

Standardization) type, use the supplied

adaptor

to connect it. First connect

the boat antenna (aerial) to the supplied

adaptor, then connect it to the antenna

(aerial) jack of the master unit.

*

2

RCA pin cord (not supplied)

*

3

AUDIO OUT can be switched REAR

or SUB. For details, see the Operating

Instructions.

*

4

Insert with the cord upwards.

*

5

Supplied with the marine remote

commander.

*

6

Supplied with XA-C40

*

7

Both the RM-X55M and RM-X11M cannot

be connected to this unit at the same

time.

*

1

Remarque sur le raccordement de

l’antenne

Si l’antenne de votre bateau est de

type ISO (Organisation internationale

de normalisation), raccordez-la à l’aide

de l’adaptateur fourni

. Raccordez

tout d’abord l’antenne du bateau à

l’adaptateur fourni, puis raccordez-la à la

prise d’antenne de l’appareil principal.

*

2

Cordon à broche RCA (non fourni)

*

3

AUDIO OUT peut être commuté sur

REAR ou SUB. Pour obtenir plus de

détails, reportez-vous au mode d’emploi.

*

4

Insérez avec le câble vers le haut.

*

5

Fourni avec la télécommande marine.

*

6

Fourni avec le XA-C40

*

7

Il est impossible de raccorder

simultanément les télécommandes RM-

X55M et RM-X11M à cet appareil.

*

1

Nota para la conexión de la antena

Si la antena del barco cumple con la

norma ISO (Organización internacional

de normalización), utilice el adaptador

suministrado

para conectarla. Primero

conecte la antena del barco al adaptador

suministrado y, a continuación, conecte

éste a la toma de la antena de la unidad

principal.

*

2

Cable con terminales RCA (no

suministrado)

*

3

AUDIO OUT puede cambiarse a REAR o

SUB. Para obtener información, consulte

el manual de instrucciones suministrado.

*

4

Insertar con el cable hacia arriba.

*

5

Suministrado con el mando a distancia

subacuático.

*

6

Suministrado con el XA-C40

*

7

No es posible conectar el RM-X55M y el

RM-X11M a la vez a esta unidad.

*

1

Opmerking bij de antenne-aansluiting

Als uw boot is uitgerust met een

antenne van het type ISO (International

Organization for Standardization), moet

u deze aansluiten met de bijgeleverde

adapter

. Sluit eerst de antenne van

de boot aan op de bijgeleverde adapter

en vervolgens de antennestekker op de

hoofdeenheid.

*

2

Tulpstekkersnoer (niet bijgeleverd)

*

3

AUDIO OUT kan worden ingesteld

op REAR of SUB. Raadpleeg de

gebruiksaanwijzing voor meer informatie.

*

4

Plaatsen met het snoer naar boven.

*

5

Geleverd bij de maritieme

afstandsbediening.

*

6

Geleverd met de XA-C40

*

7

De RM-X55M en de RM-X11M kunnen

niet tegelijk op dit apparaat worden

aangesloten.

*

1

Hinweis zum Anschließen der Antenne

Wenn Ihre Bootsantenne der ISO-Norm

(Internationale Normungsgemeinschaft)

entspricht, schließen Sie sie mithilfe des

mitgelieferten Adapters

an. Verbinden

Sie zuerst die Bootsantenne mit dem

mitgelieferten Adapter und verbinden Sie

diesen dann mit der Antennenbuchse des

Hauptgeräts.

*

2

Cinchkabel (nicht mitgeliefert)

*

3

AUDIO OUT kann zwischen REAR und

SUB umgeschaltet werden. Näheres hierzu

finden Sie in der Bedienungsanleitung.

*

4

Mit dem Kabel nach oben einsetzen.

*

5

Mit der bootstauglichen Fernbedienung

mitgeliefert.

*

6

Mit dem XA-C40 geliefert

*

7

Sie können nicht gleichzeitig die RM-

X55M und die RM-X11M an dieses Gerät

anschließen.

*

5

*

6

Equipment used in illustrations (not supplied)
Appareils utilisés dans les illustrations (non fournis)
Equipo utilizado en las ilustraciones (no suministrado)
In Abbildungen dargestellte Geräte (nicht mitgeliefert)
Apparatuur gebruikt in de afbeeldingen (niet bijgeleverd)
Apparecchiatura utilizzata nelle illustrazioni (non in dotazione)

Marine speaker

Haut-parleur étanche

Altavoz acuático

Spritzwassergeschützte

Lautsprecher

Waterdichte luidspreker

Diffusore per uso in ambiente

marino
XS-MP1620W/MP1620B

XS-MP1610W/MP1610B

Marine power amplifier*

Amplificateur de puissance étanche*

Amplificador de potencia acuático*

Spritzwassergeschützter

Endverstärker*

Waterdichte eindversterker*

Amplificatore di potenza per uso in

ambiente marino*
XM-604M

Marine subwoofer

Caisson de graves étanche

Altavoz potenciador de

graves acuático

Spritzwassergeschützter

Tiefsttöner

Waterdichte subwoofer

Subwoofer per uso in

ambiente marino
XS-L100P5M

Marine remote commander

Télécommande marine

Mando a distancia subacuático

Bootsfernbedienung

Maritieme afstandsbediening

Telecomando per uso in

ambiente marino

*

not waterproof

non étanche

no es resistente al agua

nicht wasserdicht

niet waterdicht

non resistente all’acqua

CD/MD changer*

Changeur CD/MD*

Cambiador de CD/MD*

CD/MD-Wechsler*

CD/MD-wisselaar*

Cambia CD/MD*

Precauciones

• Esta unidad ha sido diseñada para alimentarse sólo con cc

de 12 V de masa negativa.

• No coloque los cables debajo de ningún tornillo, ni los

aprisione con partes móviles (p.ej. los raíles del asiento).

• Antes de realizar las conexiones, desactive el encendido

del barco para evitar cortocircuitos.

• Conecte el cable de alimentación

 a la unidad y a los

altavoces antes de conectarlo al conector de alimentación

auxiliar.

Conecte todos los cables de conexión a masa a

un punto común.

• Por razones de seguridad, asegúrese de aislar con cinta

aislante los cables sueltos que no estén conectados.

Notas sobre el cable de fuente de alimentación

(amarillo)

• Cuando conecte esta unidad en combinación con otros

componentes estéreo, la capacidad nominal del circuito

conectado del barco debe ser superior a la suma del

fusible de cada componente.

• Si no hay circuitos del barco con capacidad nominal

suficientemente alta, conecte la unidad directamente a la

batería.

iPod es una marca comercial de Apple Inc., registrada en los

EE. UU. y otros países.

Lista de componentes

• Los números de la lista corresponden a los de las

instrucciones.

• La unidad se comercializa con el soporte

 y el marco

de protección

 ya colocados. Antes de montarla, utilice

las llaves de liberación

 para extraer el soporte 

de la misma. Para obtener más información, consulte

“Extracción del marco de protección y del soporte (

)”

en el reverso del documento.

Guarde las llaves de liberación

para utilizarlas

en el futuro, ya que también son necesarias para

extraer la unidad del barco.

Precaución

Tenga mucho cuidado al manipular el soporte

 para evitar

posibles lesiones en los dedos.

Nota

Antes de instalar la unidad, compruebe que los enganches de

ambos lados del soporte

están doblados hacia adentro 2 mm. Si

no lo están o están doblados hacia afuera, la unidad no se instalará
correctamente y puede saltar.

Ejemplo de conexiones

Notas (

-A)

Asegúrese de conectar primero el cable de conexión a masa

antes de realizar la conexión del amplificador.

La alarma sonará únicamente si se utiliza el amplificador

incorporado.

Sugerencias (

-B)

Al conectar únicamente un solo cambiador de CD/MD u otros

dispositivos opcionales, conéctelos directamente a esta unidad.

Para conectar dos o más cambiadores de CD/MD u otros

dispositivos opcionales, se precisa el selector de fuente XA-C40

(no suministrado).

Diagrama de conexión

A AMP REMOTE IN de un amplificador de

potencia opcional

Esta conexión es sólo para amplificadores. La conexión de

cualquier otro sistema puede dañar la unidad.

Al cable de interfaz de un teléfono

Advertencia

Si la antena motorizada no dispone de caja de relé, es

posible que la conexión de esta unidad mediante el cable de

alimentación suministrado

 provoque daños en la antena.

Notas sobre los cables de control y de fuente de alimentación

El cable de control de la antena motorizada (azul) suministrará cc

de +12 V cuando encienda el sintonizador o active la función AF

(Frecuencias alternativas) o TA (Notificación de tráfico).

Si el barco tiene una antena de FM/MW/LW incorporada en el

cristal trasero/lateral, conecte el cable de control de la antena

motorizada (azul) o el cable de fuente de alimentación auxiliar

(rojo) al terminal de alimentación del amplificador de señal de la

antena existente. Para obtener más información, consulte a su

distribuidor.

Con esta unidad no es posible utilizar una antena motorizada sin

caja de relé.

Conexión para protección de la memoria

Si conecta el cable de fuente de alimentación amarillo, el circuito

de la memoria recibirá siempre alimentación, aunque apague el

interruptor de encendido.
Notas sobre la conexión de los altavoces

Antes de conectar los altavoces, desconecte la alimentación de la

unidad.

Utilice altavoces con una impedancia de 4 a 8 con la capacidad

de potencia adecuada para evitar que se dañen.

No conecte los terminales de altavoz al chasis del barco, ni

conecte los terminales del altavoz derecho con los del izquierdo.

No conecte el cable de conexión a masa de esta unidad al

terminal negativo (–) del altavoz.

No intente conectar los altavoces en paralelo.

Conecte solamente altavoces pasivos. Si conecta altavoces

activos (con amplificadores incorporados) a los terminales de

altavoz, puede dañar la unidad.

Para evitar fallos de funcionamiento, no utilice los cables de

altavoz incorporados instalados en el barco si su unidad comparte

un cable negativo común (–) para los altavoces derecho e

izquierdo.

No conecte los cables de altavoz de la unidad entre sí.
Nota sobre la conexión

Si el altavoz no está conectado correctamente, aparecerá

“FAILURE” en la pantalla. Si es así, compruebe la conexión del

altavoz.

Enganche

RM-X55M

RM-X11M

iPod*

from the boat’s power connector

du connecteur d’alimentation du bateau

desde el conector de alimentación del barco

vom Stromanschluss des Boots

van de voedingsstekker van de boot

dal connettore di alimentazione dell’imbarcazione

Positions 1, 2 and 3 do not have pins.

Les positions 1, 2 et 3 ne comportent pas de broches.

Las posiciones 1, 2 y 3 no tienen pines.

An Position 1, 2 und 3 befinden sich keine Stifte.

De posities 1, 2 en 3 hebben geen pins.

Le posizioni 1, 2 e 3 non hanno piedini.

4

Yellow

Jaune

Amarillo

Gelb

Geel

Giallo

continuous power supply

alimentation continue

fuente de alimentación continua

permanente Stromversorgung

continu voeding

alimentazione continua

5

Blue

Bleu

Azul

Blau

Blauw

Blu

power antenna (aerial) control

antenne électrique

control de la antena motorizada

Motorantennensteuerung

elektrische antenne

comando dell’antenna elettrica

6

Orange/White

Rayé orange/

blanc

Naranjas y

blancas

Orangeweiß

gestreift

Oranje/wit

Arancione/

bianco

switched illumination power supply

alimentation de l’éclairage

commutée

fuente de alimentación de

iluminación conmutada

geschaltete

Beleuchtungsstromversorgung

geschakelde voeding voor

verlichting

alimentazione illuminazione

commutata

7

Red

Rouge

Rojo

Rot

Rood

Rosso

switched power supply

alimentation commutée

fuente de alimentación conmutada

geschaltete Stromversorgung

geschakelde voeding

alimentazione commutata

8

Black

Noir

Negro

Schwarz

Zwart

Nero

earth

masse

masa

Masse

aarding

terra

Negative polarity positions 2, 4, 6, and 8 have striped leads.

Les positions de polarité négative 2, 4, 6 et 8 sont dotées de cordons rayés.

Los cables de las posiciones de polaridad negativa 2, 4, 6 y 8 son rayados.

An den negativ gepolten Positionen 2, 4, 6 und 8 befinden sich gestreifte Adern.

De posities voor negatieve polariteit (2, 4, 6 en 8) hebben gestreepte kabels.

Le posizioni a polarità negativa 2, 4, 6 e 8 hanno cavi rigati.

1

Purple

Mauve

Morado

Violett

Paars

Viola

+

Speaker, Rear, Right

Haut-parleur, arrière, droit

Altavoz, posterior, derecho

Lautsprecher hinten rechts

Luidspreker, achter, rechts

Diffusore, posteriore, destro

5

White

Blanc

Blanco

Weiß

Wit

Bianco

+

Speaker, Front, Left

Haut-parleur, avant, gauche

Altavoz, frontal, izquierdo

Lautsprecher vorne links

Luidspreker, voor, links

Diffusore, anteriore, sinistro

2

Speaker, Rear, Right

Haut-parleur, arrière, droit

Altavoz, posterior, derecho

Lautsprecher hinten rechts

Luidspreker, achter, rechts

Diffusore, posteriore, destro

6

Speaker, Front, Left

Haut-parleur, avant, gauche

Altavoz, frontal, izquierdo

Lautsprecher vorne links

Luidspreker, voor, links

Diffusore, anteriore, sinistro

3

Gray

Gris

Gris

Grau

Grijs

Grigio

+

Speaker, Front, Right

Haut-parleur, avant, droit

Altavoz, frontal, derecho

Lautsprecher vorne rechts

Luidspreker, voor, rechts

Diffusore, anteriore, destro

7

Green

Vert

Verde

Grün

Groen

Verde

+

Speaker, Rear, Left

Haut-parleur, arrière, gauche

Altavoz, posterior, izquierdo

Lautsprecher hinten links

Luidspreker, achter, links

Diffusore, posteriore, sinistro

4

Speaker, Front, Right

Haut-parleur, avant, droit

Altavoz, frontal, derecho

Lautsprecher vorne rechts

Luidspreker, voor, rechts

Diffusore, anteriore, destro

8

Speaker, Rear, Left

Haut-parleur, arrière, gauche

Altavoz, posterior, izquierdo

Lautsprecher hinten links

Luidspreker, achter, links

Diffusore, posteriore, sinistro

from the boat’s speaker connector

du connecteur du haut-parleur du bateau

desde el conector de los altavoces del barco

vom Lautsprecheranschluss des Boots

van de luidsprekerstekker van de boot

dal connettore del diffusore dell’imbarcazione

Supplied with the CD/MD changer

Fourni avec le changeur CD/MD

Suministrado con el cambiador de CD/MD

Mit dem CD/MD-Wechsler geliefert

Geleverd met de CD/MD-wisselaar

In dotazione con il cambia CD/MD

Source selector

(not supplied)

Sélecteur de source

(non fourni)

Selector de fuente

(no suministrado)

Signalquellenwähler

(nicht mitgeliefert)

Geluidsbronkiezer

(niet bijgeleverd)

Selettore di fonte

(non in dotazione)

XA-C40

See “Power connection diagram” on the reverse side for details.
Voir le « Schéma de raccordement d’alimentation » au verso pour

plus de détails.
Para obtener más información, consulte el “Diagrama de conexión

de la alimentación” que encontrará al dorso.
Näheres dazu finden Sie im „Stromanschlussdiagramm“. Blättern

Sie dazu bitte um.
Zie "Voedingsaansluitschema" op de achterkant voor meer details.
Per ulteriori informazioni, vedere “Diagramma dei collegamenti di

alimentazione” che si trova sul retro.

Max. supply current 0.3 A

Courant d’alimentation maximum 0,3 A

Corriente máx. de alimentación de 0,3 A

max. Versorgungsstrom 0,3 A

Max. voedingsstroom 0,3 A

Alimentazione massima fornita 0,3 A

Fuse (10 A)

Fusible (10 A)

Fusible (10 A)

Sicherung (10 A)

Zekering (10 A)

Fusibile (10 A)

Blue/white striped

Rayé bleu/blanc

Con rayas azules y blancas

Blauweiß gestreift

Blauw/wit gestreept

Rigato blu e bianco

Light blue

Bleu ciel

Azul celeste

Hellblau

Lichtblauw

Azzurro

*

1

Nota per il collegamento dell’antenna

Se l’antenna dell’imbarcazione è di

tipo ISO (International Organization for

Standardization), utilizzare l’adattatore

in dotazione per collegarla. Collegare prima

l’antenna dell’imbarcazione all’adattatore

in dotazione, quindi collegarla alla presa

dell’antenna dell’apparecchio principale.

*

2

Cavo a piedini RCA (non in dotazione)

*

3

AUDIO OUT può essere impostato

su REAR o su SUB. Per ulteriori

informazioni, consultare il manuale di

istruzioni per l’uso.

*

4

Inserire con il cavo rivolto verso l’alto.

*

5

In dotazione con il telecomando per uso

in ambiente marino.

*

6

In dotazione con il modello XA-C40

*

7

Non è possibile collegare

contemporaneamente il modello RM-

X55M e il modello RM-X11M al presente

apparecchio.

*

5

*

6

*

5

*

5

Ч

4

Advertising