Sony PFR-V1 Benutzerhandbuch

Personal field speaker, Nederlands, Pfr-v1

Advertising
background image

Nederlands

Voordat u het apparaat gebruikt, moet u deze gebruiksaanwijzing aandachtig doorlezen. Bewaar
de gebruiksaanwijzing voor het geval u deze later als referentiemateriaal nodig hebt.

WAARSCHUWING

Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht om het risico van brand of
een elektrische schok te verlagen.
Open de behuizing niet. Dit kan elektrische schokken tot gevolg hebben. Laat het
apparaat alleen nakijken door bevoegde servicetechnici.
Om de kans op brand te verkleinen mag u de ventilatieopeningen van het apparaat niet
blokkeren met een krant, tafelkleed, gordijn, enzovoort. Plaats ook geen brandende
kaarsen op het apparaat.
Om de kans op brand of een elektrische schok te verkleinen, mag u geen voorwerpen met
een vloeistof erin, zoals een bloemenvaas, op het apparaat zetten.

LET OP

Wijzigingen of aanpassingen die niet expliciet in deze gebruiksaanwijzing worden
goedgekeurd, kunnen uw gebruiksrecht voor dit product teniet doen.

Voor de klanten in Nederland

Gooi de batterij niet weg maar lever deze in als klein chemisch afval (KCA).

Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparaten
(Toepasbaar in de Europese Unie en andere Europese landen
met gescheiden ophaalsystemen)
Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product
niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet echter naar
een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur
wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier

wordt verwijderd, voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden
kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. De recycling van materialen
draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met het
recyclen van dit product, neemt u contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf
of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het
product hebt gekocht.

Verwijdering van oude batterijen (in de Europese Unie en
andere Europese landen met afzonderlijke
inzamelingssystemen)
Dit symbool op de batterij of verpakking wijst erop dat de meegeleverde batterij van dit
product niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden.

Door deze batterijen op juiste wijze af te voeren, voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen
die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Het recycleren van
materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen.
In het geval dat de producten om redenen van veiligheid, prestaties dan wel in verband met data-
integriteit een permanente verbinding met batterij vereisen, dient deze batterij enkel door gekwalificeerd
servicepersoneel vervangen te worden. Om ervoor te zorgen dat de batterij op een juiste wijze zal
worden behandeld, dient het product aan het eind van zijn levenscyclus overhandigd te worden aan het
desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van elektrisch en elektronisch materiaal.
Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar het gedeelte over hoe de batterij veilig uit het product te
verwijderen. Overhandig de batterij bij het desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van
batterijen.
Voor meer details in verband met het recyclen van dit product of batterij, neemt u contact op met de
gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de
winkel waar u het product hebt gekocht.

De geldigheid van het CE-keurmerk is beperkt tot de landen waar dit keurmerk wettelijk moet
worden nageleefd, hoofdzakelijk in de landen van de EER (Europese Economische Ruimte).

Kennisgeving voor klanten in de landen waar EU-
richtlijnen gelden

De fabrikant van dit apparaat is Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokio, Japan.
De geautoriseerde vertegenwoordiger voor EMC en productveiligheid is Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Duitsland. Voor onderhouds- of
garantiekwesties kunt u de adressen gebruiken die in de afzonderlijke onderhouds- of
garantiedocumenten worden vermeld.

Voorzorgsmaatregelen

Veiligheid

• Dit product heeft een constructie waardoor het geluid ook in de omgeving van het

product hoorbaar is.
Houd er rekening mee dat u mensen bij u in de buurt niet stoort met het geluid dat
wordt uitgevoerd door de luidsprekers.

• Als u een fluittoon hoort, moet u het gebruik van het product onmiddellijk staken.
• Gebruik de booster alleen op 3V gelijkstroom (twee R03-batterijen (AAA-formaat)).
• Als u de booster langere tijd niet gebruikt, moet u de batterijen verwijderen om schade

door batterijlekkage en corrosie te voorkomen.

Gebruik

• Open de behuizing niet. Laat het product alleen nakijken door bevoegde

servicetechnici.

• Als er een voorwerp of vloeistof in het product terechtkomt, moet u het product laten

nakijken door bevoegde servicetechnici voordat u het weer gebruikt.

Plaatsing

• Plaats dit product niet in de buurt van warmtebronnen of op een plaats waar dit wordt

blootgesteld aan direct zonlicht, overmatige hoeveelheden stof, vocht, regen of
mechanische schokken.

• Plaats geen voorwerpen op het product en oefen geen druk uit op het product, omdat het

product kan vervormen als dit lange tijd aan dergelijke situaties wordt blootgesteld.

• Stel dit product niet bloot aan erge schokken door het te laten vallen of ergens

tegenaan te stoten.

• Laat banden met opnamen, horloges, creditcards of diskettes met magnetische

codering niet langere tijd vóór het product liggen.

Reinigen

• Als de stekker vuil is, kan het geluid worden vervormd.
• Reinig dit product met een zachte, droge doek.
• Gebruik geen alcohol, benzine of thinner om de behuizing te reinigen.

Met alle vragen over of eventuele problemen met dit product kunt u terecht bij de
dichtstbijzijnde Sony-handelaar.

Kenmerken

• Natuurgetrouwe, live en dynamische geluidsuitvoer van muziek die op componenten

als thuisbioscoopsystemen en hifigeluidssystemen wordt afgespeeld.

• Als u de luidsprekereenheden op de voorkant van uw oorschelpen plaatst, kunt u

genieten van een helder en duidelijk geluid. Deze reproductie van het geluid wordt
mogelijk gemaakt door het unieke ontwerp waardoor de gehoorgangen zowel direct
geluid als geluid dat wordt weerkaatst door de oorschelpen kunnen opvangen.

• De onlangs ontwikkelde Extended Bass Reflex Ducts*

1

reproduceren een comfortabel

basbereik en verzenden de basgeluiden direct naar de gehoorgangen.

• De toepassing van de 440kJ/m

3

-neodymiummagneet en permendur voor het

magnetische circuit zorgt voor een grotere magnetische fluxdichtheid dan ooit tevoren.
Deze materialen maken reproductie van fijn en helder geluid met hoge resolutie in het
hoge en middenbereik en een groot basbereik mogelijk.

• Het gebruik van hoogwaardige materialen, zoals de superaluminium/koperlegering en de

kleine, lichtgewicht behuizing van gegoten aluminium, draagt bij aan een comfortabel gevoel
tijdens het dragen van het product en aan een uitstekende geluidskwaliteit.

• De bijgeleverde booster maakt een betere reproductie van de geluidseffecten van de

verschillende componenten mogelijk omdat deze voldoet aan een groot aantal
uitvoerniveaus voor geluid.

• De bijgeleverde draagtas waarin u het verlengsnoer en de booster kunt opbergen,

maakt het product geschikter voor gebruik in verschillende situaties.

*

1

patent aangevraagd

Onderdelen (zie afbeelding

A

)

Personal Field
Speaker

©2008 Sony Corporation Printed in Malaysia

PFR-V1

Bedienungsanleitung

Gebruiksaanwijzing

Istruzioni per l’uso

Bruksanvisning

3-274-735-23(1)

A

B

C

D

E

F

k

k

Deutsch

Lesen Sie diese Anleitung vor Inbetriebnahme des Geräts bitte genau durch und
bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen sorgfältig auf.

WARNUNG

Um die Gefahr eines Brands oder elektrischen Schlags zu reduzieren, darf
dieses Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden.
Wegen Stromschlaggefahr keinesfalls das Gehäuse öffnen. Servicearbeiten
ausschließlich dem qualifizierten Fachmann überlassen.
Um die Brandgefahr zu reduzieren, decken Sie die Ventilationsöffnungen des Geräts
nicht mit Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen usw. ab. Stellen Sie auch keine
brennenden Kerzen auf das Gerät.
Um die Brand- oder Stromschlaggefahr zu reduzieren, stellen Sie keine mit Flüssigkeiten
gefüllten Gegenstände, wie z. B. Vasen, auf das Gerät.

VORSICHT

Alle Änderungen am Gerät, die in dieser Anleitung nicht ausdrücklich als zulässig beschrieben
sind, können dazu führen, dass die Genehmigung zur Inbetriebnahme dieses Geräts erlischt.

Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen
Geräten (anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union
und anderen europäischen Ländern mit einem separaten
Sammelsystem für diese Geräte)
Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass
dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an
einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen

Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses
Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und
Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft, den
Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen über das Recycling dieses
Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem
Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Entsorgung von gebrauchten Batterien und Akkus
(anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und
anderen europäischen Ländern mit einem separaten
Sammelsystem für diese Produkte)
Das Symbol auf der Batterie/dem Akku oder der Verpackung weist darauf hin,
dass diese nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln sind.

Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieser Batterien/Akkus schützen Sie die Umwelt
und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches
Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern.
Bei Produkten, die auf Grund ihrer Sicherheit, der Funktionalität oder als Sicherung vor
Datenverlust eine ständige Verbindung zur eingebauten Batterie benötigen, sollte die Batterie
nur durch qualifiziertes Servicepersonal ausgetauscht werden.
Um sicherzustellen, dass die Batterie korrekt entsorgt wird, geben Sie das Produkt zwecks
Entsorgung an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen
Geräten ab.
Für alle anderen Batterien entnehmen Sie die Batterie bitte entsprechend dem Kapitel über die
sichere Entfernung der Batterie. Geben Sie die Batterie an einer Annahmestelle für das
Recycling von Batterien/Akkus ab.
Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts oder der Batterie erhalten Sie von
Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das
Produkt gekauft haben.

Die Gültigkeit des CE-Zeichens beschränkt sich ausschließlich auf die Länder, in denen
es gesetzlich erforderlich ist, vor allem im EWR (Europäischer Wirtschaftsraum).

Hinweis für Kunden in Ländern, die EU-Direktiven
unterliegen

Der Hersteller dieses Produkts ist Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokio, Japan.
Autorisierter Vertreter für EMV und Produktsicherheit ist Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Straße 61, 70327 Stuttgart, Deutschland. Kontaktadressen für Kundendienst oder
Garantieansprüche finden Sie in den separaten Kundendienst- oder Garantiedokumenten.

Sicherheitsmaßnahmen

Sicherheit

• Aufgrund der Bauweise dieses Geräts ist der Ton auch in der Umgebung zu hören.

Stellen Sie das Gerät daher so ein, dass Personen in Ihrer Nähe durch den
abgestrahlten Ton nicht gestört werden.

• Wenn Sie Ohrengeräusche wahrnehmen, schalten Sie das Gerät sofort aus.
• Betreiben Sie den Booster ausschließlich an 3 V Gleichstrom (zwei R03-Batterien der

Größe AAA).

• Wenn Sie den Booster längere Zeit nicht benutzen wollen, nehmen Sie die Batterien

heraus, damit nicht durch auslaufende oder korrodierte Batterien Schäden entstehen.

Betrieb

• Öffnen Sie das Gehäuse nicht. Überlassen Sie Wartungsarbeiten stets qualifiziertem

Fachpersonal.

• Sollten Fremdkörper oder Flüssigkeiten in das Gerät gelangen, lassen Sie es von

qualifiziertem Fachpersonal überprüfen, bevor Sie es wieder benutzen.

Aufstellung

• Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen oder an Orten auf, an denen

es direktem Sonnenlicht, außergewöhnlich viel Staub, Feuchtigkeit, Regen oder
mechanischen Erschütterungen ausgesetzt ist.

• Achten Sie darauf, dass auf dem Gerät kein Gewicht oder Druck lastet. Andernfalls

kann sich das Gerät bei langer Aufbewahrung verformen.

• Schützen Sie das Gerät vor heftigen Stößen, lassen Sie es nicht fallen und schlagen Sie

damit nicht gegen andere Gegenstände.

• Lassen Sie bespielte Bänder, Uhren, Kreditkarten oder Disketten mit

Magnetcodierung nicht längere Zeit vor dem Gerät liegen.

Reinigung

• Wenn der Stecker verschmutzt ist, kann es zu Tonverzerrungen kommen.
• Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, trockenen Tuch.
• Reinigen Sie das Gehäuse nicht mit Alkohol, Benzin oder Verdünner.

Sollten an Ihrem Gerät Probleme auftreten oder sollten Sie Fragen haben, wenden Sie
sich bitte an Ihren Sony-Händler.

Merkmale

• Realitätsnaher, lebhafter und dynamischer Klang bei der Musikwiedergabe über

Heimkinoanlagen, Hifi-Audioanlagen und andere Komponenten.

• Die Lautsprechereinheiten sind schräg vor den Ohrmuscheln angeordnet und sorgen

für lebhaften, klaren Klang. Dank dieser einzigartigen Anordnung wird der Ton nicht
nur direkt in die Hörkanäle abgestrahlt, sondern auch von den Ohrmuscheln
reflektierter Ton gelangt in die Hörkanäle.

• Neu entwickelte Extended-Bassreflexkanäle*

1

reproduzieren angenehme Bässe, die

direkt in die Hörkanäle abgestrahlt werden.

• Ein Neodymmagnet mit 440 kJ/m

3

und ein magnetischer Schaltkreis aus Permendur

erzeugen eine höhere magnetische Flussdichte als je zuvor. Dank dieser Materialien
lassen sich hochauflösende, klare, hohe Mittenfrequenzen sowie ein breiter
Bassfrequenzbereich reproduzieren.

• Die hochwertige Aluminium-Kupfer-Legierung und das kleine, leichte

Spritzgussgehäuse aus Aluminium sind angenehm im Griff und gewährleisten bei
höchster Klangqualität einen exzellenten Tragekomfort.

• Der mitgelieferte Booster unterstützt einen breiten Ausgangspegelbereich und

gewährleistet so eine hochwertige Reproduktion der Klangeffekte verschiedener
Komponenten.

• In der mitgelieferten Tragetasche finden auch das Verlängerungskabel und der Booster

Platz, so dass Sie diese Teile jederzeit zur Hand haben.

*

1

Zum Patent angemeldet

Lage und Funktion der Teile
und Bedienelemente (siehe
Abb.

A

)

Einstellen

Sie können das Gerät aufsetzen, auch wenn Sie eine Brille tragen.
Streichen Sie gegebenenfalls Ihre Haare zurück, damit die Ohren freiliegen, bevor Sie
das Gerät aufsetzen.

Hinweise

• Drücken Sie nicht fest auf das Gerät, wenn Sie es aufgesetzt haben. Wenn der Kanal

des Geräts zu fest gegen die Ohrmuschel gedrückt wird, könnte dies zu einer
Verletzung führen.

• Wenn sich der Kanal nicht ganz im Ohr befindet, sind die Bässe nicht richtig zu hören.
• Achten Sie beim Aufsetzen des Geräts darauf, nicht mit dem Daumen oder den

Fingern auf die Lautsprechereinheit zu drücken und diese zu beschädigen.

1

Fassen Sie beide Arme und drehen Sie sie leicht nach außen. Achten
Sie darauf, welches der linke und welches der rechte Kopfhörer ist,
und setzen Sie sich das Gerät auf den Kopf (siehe Abb.
B).
Richten Sie die Auflagen an den Bügeln so aus, dass sich die Auflagen
über den Ohren befinden.

2

Legen Sie die Auflagen an den Bügeln auf die Ohren (siehe Abb. C).
Stellen Sie die Höhe der Auflagen so ein, dass das Kopfband auf dem
Kopf aufliegt.
Mit der Schiebevorrichtung lässt sich die Höhe der Bügel in 11 Stufen
verstellen.

3

Richten Sie die Kanalspitzen so aus, dass Sie sie in die Ohren
einführen können (siehe Abb.
D).
Halten Sie zum Einstellen der Höhe den Bügel fest und bewegen Sie den
Armhalter nach oben oder unten.
z

Tipp

Wenn Sie durch Einstellen des Armhalters die Kanalspitzen nicht auf Ohrhöhe
einstellen können, rücken Sie das Gerät zurecht und probieren es dann nochmals.

4

Führen Sie die Kanalspitzen in die Ohren ein (siehe Abb. E).

Hinweis

Wenn die Kanalspitzen durch Ohrenschmalz oder Staub verunreinigt sind, sind die Bässe
möglicherweise nicht richtig zu hören. Reinigen Sie die Kanäle regelmäßig.

Abnehmen
1

Lösen Sie die Kanäle aus den Ohren, indem Sie die Arme leicht
nach außen drehen.

2

Nehmen Sie das Gerät vom Kopf herunter.

Hinweise

• Achten Sie beim Abnehmen des Geräts darauf, nicht mit dem Daumen oder den

Fingern auf die Lautsprechereinheit zu drücken und diese zu beschädigen.

• Achten Sie beim Abnehmen des Geräts darauf, dass sich Ihre Haare nicht darin verfangen.

So verwenden Sie den Booster

Wenn die Lautstärke auch nach dem Einstellen der Lautstärke an der angeschlossenen
Komponente noch zu niedrig ist, verwenden Sie den mitgelieferten Booster.

Einlegen von Batterien (siehe Abb. F)
1

Schieben Sie den Batteriefachdeckel zum Öffnen in Pfeilrichtung.

2

Legen Sie zwei Batterien der Größe AAA (gesondert erhältlich) in
das Batteriefach ein.

3

Schließen Sie den Batteriefachdeckel.

Anschließen
1

Schließen Sie den Booster an dieses Gerät und die Komponente an.

1 Stereominibuchse
2 Anzeige POWER (rot)
3 Schalter POWER

2

Schalten Sie den Booster ein.

Hinweis

Die Verwendung des Boosters mit einem anderen als diesem Gerät ist nicht möglich.

Batterielebensdauer

(0,1 mW + 0,1 mW Ausgangsleistung)

Batterietyp

Nutzungsdauer

LR03-Alkalibatterien von Sony (SG)

ca. 95 Stunden*

3

R03-Manganbatterien von Sony

ca. 45 Stunden*

3

*

3

Die oben angegebene Nutzungsdauer variiert je nach Betriebstemperatur und anderen Betriebsbedingungen.

Austauschen der Batterien

Wenn die Batterien schwach sind, wird die Anzeige POWER schwächer oder der Wiedergabeton
wird verzerrt oder instabil. Tauschen Sie in diesem Fall alle Batterien gegen neue aus.
Erläuterungen zum Austauschen der Batterien finden Sie unter „Einlegen von Batterien“.

Gebrauch der Tragetasche

(siehe Abb. G)

Beim Einlegen des Geräts in die Tragetasche müssen beide Kanäle nach oben weisen.
Verkürzen Sie gegebenenfalls die Bügel, damit sich das Gerät leicht verstauen lässt.
1 Die Tragetasche bietet außerdem Platz für das mitgelieferte Zubehör wie den Booster
und das Verlängerungskabel.

So bringen Sie die Ohrpolster
an

(siehe Abb. H)

Wenn die Kanäle nicht gut in den Ohren sitzen, bringen Sie die mitgelieferten Ohrpolster an.
Richten Sie zum Anbringen der Ohrpolster am Kanal die Öffnung im Ohrpolster an der
Öffnung im Kanal aus.

Hinweise

• Die Ohrpolster können sich nach langer Aufbewahrung oder Verwendung abnutzen.
• Die Ohrpolster sind austauschbar. Wenn die Ohrpolster verloren gegangen oder

abgenutzt sind, können Sie bei Ihrem Sony-Händler gesondert erhältliche
Ersatzohrpolster bestellen.

• Bei angebrachten Ohrpolstern kann sich der Klang leicht verändern.

Störungsbehebung

Sollte an diesem Gerät ein Problem auftreten, lesen Sie bitte in der folgenden Aufstellung
nach und führen Sie die empfohlene Abhilfemaßnahme durch. Sollte die Störung
bestehen bleiben, wenden Sie sich an Ihren Sony-Händler.

Über das Lautsprechersystem wird kein Ton
ausgegeben.

• Überprüfen Sie, ob alle Verbindungen ordnungsgemäß hergestellt wurden.
• Überprüfen Sie, ob die Lautstärke an der angeschlossenen Komponente hoch genug

eingestellt ist.

• Tauschen Sie alle Batterien gegen neue aus.

Der Ton ist verzerrt.

• Verringern Sie den Lautstärkepegel der angeschlossenen Komponente. Oder, falls die

angeschlossene Komponente über eine Bassverstärkungsfunktion verfügt, schalten Sie
diese aus.

• Tauschen Sie alle Batterien im Booster gegen neue aus.

Die Tonausgabe über Lautsprecher ist durch
Summen oder Rauschen gestört.

• Überprüfen Sie, ob alle Verbindungen ordnungsgemäß hergestellt wurden.
• Achten Sie darauf, dass keine Audiokomponenten zu nahe am Fernsehgerät aufgestellt sind.

Der Ton ist plötzlich verstummt.

Überprüfen Sie, ob alle Verbindungen ordnungsgemäß hergestellt wurden.

Technische Daten

Typ

Breitbandlautsprecher, dynamisch

Lautsprechereinheiten

21 mm (magnetischer Schaltkreis komplett aus
Permendur)

Nennbelastbarkeit

50 mW

Maximale Belastbarkeit

100 mW (IEC*

4

)

Impedanz

16

Empfindlichkeit

93 dB/mW

Frequenzgang

35 - 25.000 Hz

Abmessungen (B/H/T)

ca. 165

Ч 220 Ч 60 mm

Kabel

ca. 1 m

Stecker

Vergoldeter Stereoministecker

Gewicht

ca. 96 g ohne Kabel

Booster

Stromversorgung

Zwei R03-Batterien (Größe AAA)

Nennleistung

30 mW + 30 mW (0,1 % gesamte harmonische
Verzerrung, 1 kHz, 16

Ω)

Abmessungen (B/H/T)

ca. 28

Ч 75,5 Ч 15 mm

Kabel

ca. 0,7 m

Stecker

Vergoldeter Stereoministecker

Gewicht

ca. 38 g mit Batterien und Kabel

Mitgeliefertes Zubehör

Booster (BAM-P1) (1), Verlängerungskabel (3 m) (1), 2-Wege-Stereostecker
(Stereoklinkenstecker

y Stereominibuchse) (1), Tragetasche (1), Ohrpolster (2),

Bedienungsanleitung (1)

*

4

IEC = International Electrotechnical Commission

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

Gebruik

Aansluiten

Sluit het product aan op de gewenste component.

Dit product kan worden aangesloten op hoofdtelefoonaansluitingen waarop een
stereoministekker of standaard stereostekker kan worden aangesloten.

*

2

“WALKMAN” en het “WALKMAN”-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Sony
Corporation.

Instellen

U kunt het product gebruiken terwijl u een bril draagt.
Als uw oren worden bedekt door uw haar, moet u uw oren vrijmaken voordat u het
product opzet.

Opmerkingen

• Duw niet te hard op het product wanneer u dit gebruikt. Aangezien de geleider van het

product op uw oorschelp drukt, kan dit lichamelijk letsel veroorzaken.

• Als de geleider zich niet volledig in het oor bevindt, kunt u basgeluiden niet goed horen.
• Let op dat u niet op de luidsprekereenheid drukt of deze beschadigt met uw duimen of

vingers wanneer u het product opzet.

1

Houd beide armen van het product vast en draai deze enigszins
naar buiten. Bepaal de plaats van de linker- en rechterbehuizing en
plaats het product op uw hoofd. (zie afbeelding
B)
Wanneer u het product opzet, past u de steunen van het pootje aan,
zodat deze zich boven uw oren bevinden.

2

Plaats de steunen van het pootje op uw oren. (zie afbeelding C)
Pas de lengte van de steunen aan zodat de hoofdband precies op uw
hoofd valt.
Met de schuif kunt u de lengte van het pootje instellen op 11
verschillende niveaus.

3

Pas het uiteinde van de geleiders aan zodat deze in uw oren past.
(zie afbeelding
D)
Terwijl u het pootje vasthoudt, beweegt u de armhouder omhoog of
omlaag om de hoogte aan te passen.
z

Tip

Als u de afstand tussen het uiteinde van de geleiders en uw oren niet goed kunt
aanpassen met de armhouder, past u de positie van het product op uw hoofd aan en
past u de afstand opnieuw aan.

4

Plaats het uiteinde van de geleiders in uw oren. (zie afbeelding E)

Opmerking

Als het uiteinde van de geleiders vuil is met oorsmeer of stof, kunt u basgeluiden wellicht
niet goed horen. Maak de geleiders regelmatig schoon.

Verwijderen
1

Verwijder de geleiders uit uw oren door de armen enigszins naar
buiten te draaien.

2

Verwijder het product van uw hoofd.

Opmerkingen

• Let op dat u niet op de luidsprekereenheid drukt of deze beschadigt met uw duimen of

vingers wanneer u het product verwijdert.

• Zorg ervoor dat uw haar niet beklemd raakt wanneer u het product verwijdert.

De booster gebruiken

Als het volume laag is, zelfs nadat u het volume op de aangesloten component hebt
aangepast, sluit u de bijgeleverde booster aan.

De batterijen plaatsen (zie afbeelding F)
1

Open het deksel van de batterijhouder door dit in de richting van de
pijl te schuiven.

2

Plaats twee AAA-batterijen (los verkrijgbaar) in de batterijhouder.

3

Sluit het deksel van de batterijhouder.

Aansluiten
1

Sluit de booster aan tussen dit product en de aangesloten
component.

1 Stereomini-aansluiting
2 POWER-lampje (rood)
3 POWER-schakelaar

2

Schakel de booster in.

Opmerking

Het gebruik van de booster met andere producten dan dit product wordt niet ondersteund.

Gebruiksduur van de batterijen

(0,1 mW + 0,1 mW uitvoer)

Type batterij

Gebruiksduur

Sony-alkalinebatterij LR03 (SG)

Ongeveer 95 uur*

3

Sony-mangaanbatterij R03

Ongeveer 45 uur*

3

*

3

De hierboven vermelde gebruiksduur kan verschillen, afhankelijk van de temperatuur of
gebruiksomstandigheden.

De batterijen vervangen

Als de batterijen bijna leeg zijn, wordt het POWER-lampje gedimd of wordt het
afspeelgeluid vervormd of onregelmatig. In dit geval vervangt u de batterijen door
nieuwe batterijen.
Zie “De batterijen plaatsen” voor meer informatie over het vervangen van de batterijen.

De draagtas gebruiken

(zie afbeelding G)

Als u het product in de draagtas wilt plaatsen, moeten beide geleiders naar boven zijn
gericht.
Als u het pootje korter maakt, kunt u het product gemakkelijker opbergen.
1 U kunt de bijgeleverde accessoires, zoals de versterker en het verlengsnoer, opbergen.

De oorkussentjes bevestigen

(zie afbeelding H)

Als de geleiders niet in uw oren passen, bevestigt u de bijgeleverde oorkussentjes.
Bevestig de oorkussentjes op de geleider. Lijn hierbij de opening in het oorkussentje uit met
de opening in de geleider.

Opmerkingen

• De kwaliteit van de oorkussentjes kan achteruitgaan door langdurige opslag of

langdurig gebruik.

• De oorkussentjes kunnen worden vervangen. Als de oorkussentjes zijn versleten of als

u deze kwijtraakt, kunt u optionele vervangende oorkussentjes bestellen bij uw
dichtstbijzijnde Sony-handelaar.

• Het geluid kan enigszins veranderen wanneer u de oorkussentjes hebt bevestigd.

Problemen oplossen

Als u problemen hebt met dit product, controleert u de volgende lijst en neemt u de
voorgestelde maatregelen. Als het probleem blijft optreden, neemt u contact op met de
dichtstbijzijnde Sony-handelaar.

Er komt geen geluid uit het luidsprekersysteem.

• Controleer of alle aansluitingen correct zijn.
• Controleer of het volume van de aangesloten component hoog genoeg is ingesteld.
• Vervang alle batterijen door nieuwe batterijen.

Het geluid is vervormd.

• Zet het volume op de aangesloten component lager. Als de aangesloten component

een functie voor bass boost heeft, schakelt u deze functie uit.

• Vervang alle batterijen in de booster door nieuwe batterijen.

Er komt gebrom of ruis uit de luidsprekeruitgang.

• Controleer of alle aansluitingen correct zijn.
• Zorg ervoor dat de audiocomponenten niet te dicht bij de televisie zijn geplaatst.

Het geluid is plotseling gestopt.

Controleer of alle aansluitingen correct zijn.

Technische gegevens

Type

Volledig bereik, dynamisch

Luidsprekereenheden

21 mm (permendur magnetisch circuit)

Geschat ingangsvermogen 50 mW
Maximaal ingangsvermogen 100 mW (IEC*

4

)

Impedantie

16

Gevoeligheid

93 dB/mW

Frequentiebereik

35 - 25.000 Hz

Afmetingen (b/h/d)

Ongeveer 165

Ч 220 Ч 60 mm

Snoer

Ongeveer 1 m

Stekker

Vergulde stereoministekker

Gewicht

Ongeveer 96 g (zonder snoer)

Booster

Voeding

Twee R03-batterijen (AAA-formaat)

Nominale uitgangsspanning 30 mW + 30 mW (0,1% T.H.D., 1 kHz, 16

Ω)

Afmetingen (b/h/d)

Ongeveer 28

Ч 75,5 Ч 15 mm

Snoer

Ongeveer 0,7 m

Stekker

Vergulde stereoministekker

Gewicht

Ongeveer 38 g (inclusief batterijen en snoer)

Bijgeleverde accessoires

Booster (BAM-P1) (1), Verlengsnoer (3 m) (1), Stereo 2-wegstekker
(stereohoofdtelefoonstekker

y stereomini-aansluiting) (1), Draagtas (1),

Oorkussentjes (2), Gebruiksaanwijzing (1)

*

4

IEC = International Electrotechnical Commission

Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens zijn voorbehouden zonder voorafgaande
kennisgeving.

Gebrauch

Anschließen

Schließen Sie das Gerät an die gewünschte
Komponente an.

Das Gerät kann an Kopfhörerbuchsen für Stereoministecker und für
Standardstereostecker angeschlossen werden.

*

2

„WALKMAN“ und das „WALKMAN“-Logo sind eingetragene Marken der Sony Corporation.

Bei Anschluss an eine
Heimkinoanlage, Audiokomponenten,
DVD-Player, Videorecorder usw. mit
einer Buchse für einen
Standardstereostecker.
2-Wege-Stereostecker (mitgeliefert)

Bei Anschluss des
Verlängerungskabels.
Verlängerungskabel
3 m (mitgeliefert)

Bei Direktanschluss an einen digitalen Musikplayer, CD Walkman*

2

usw. mit einer Buchse für einen Stereoministecker.

1 Kopfband
2 Bügel
3 Arm
4 Linker Kopfhörer
5 Schiebevorrichtung

Der Bügel ist in 11 Stufen
höhenverstellbar.

6 Armhalter

Der Arm ist höhenverstellbar.

7 Kanal

Hier werden die Bässe ausgegeben.

8 Vordere Schale
9 Lautsprechereinheit

Hier werden die Mitten und Höhen
ausgegeben.

q; Kopfpolster
qa Rechter Kopfhörer
qs Vergoldeter

Stereoministecker

G

H

j

Bei Anschluss an eine
Heimkinoanlage,
Audiokomponenten, DVD-
Player, Videorecorder usw.
mit einer Buchse für einen
Standardstereostecker.
2-Wege-Stereostecker
(mitgeliefert)

Bei Anschluss des
Verlängerungskabels.
Verlängerungskabel
3 m (mitgeliefert)

Bei Direktanschluss an einen digitalen Musikplayer, CD
Walkman usw. mit einer Buchse für einen
Stereoministecker.

vom Gerät

1 Hoofdband
2 Pootje
3 Arm
4 Linkerbehuizing
5 Schuif

U kunt de lengte van het pootje
instellen op 11 verschillende niveaus.

6 Armhouder

U kunt de hoogte van de arm
aanpassen.

7 Geleider

Hiermee wordt geluid in het
basbereik uitgevoerd.

8 Voorstuk
9 Luidsprekereenheid

Hiermee worden geluiden in het hoge
en middenbereik uitgevoerd.

q; Beschermlaag
qa Rechterbehuizing
qs Vergulde stereoministekker

Bij aansluiting op een
thuisbioscoopsysteem,
audiocomponenten, DVD-speler of
videorecorder met een aansluiting
voor een standaard stereostekker.
Stereo 2-wegstekker (bijgeleverd)

Bij aansluiting met
het verlengsnoer.
Verlengsnoer 3 m
(bijgeleverd)

Bij rechtstreekse aansluiting op een digitale muziekspeler of CD
Walkman*

2

met een aansluiting voor een stereoministekker.

Bij aansluiting op een
thuisbioscoopsysteem,
audiocomponenten, DVD-
speler of videorecorder met
een aansluiting voor een
standaard stereostekker.
Stereo 2-wegstekker
(bijgeleverd)

Bij aansluiting met
het verlengsnoer.
Verlengsnoer 3 m
(bijgeleverd)

Bij rechtstreekse aansluiting op een digitale muziekspeler
of CD Walkman met een aansluiting voor een
stereoministekker.

Vanaf het
product

Kanal / Geleider

Öffnung im Kanal / Opening in geleider

Öffnung im Ohrpolster /
Opening in oorkussentje

Advertising