Sony HVL-F10 Benutzerhandbuch

Video flash, Hvl-f10, Achtung

Advertising
background image

Bedienungsanleitung

Manual de instrucciones

Gebruiksaanwijzing

3

A

1

2

Deutsch

Español

Nederlands

ACHTUNG

Um Feuergefahr und die Gefahr eines
elektrischen Schlages zu vermeiden, darf das
Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit
ausgesetzt werden.

Um die Gefahr eines elektrischen Schlages zu
vermeiden, öffnen Sie das Gehäuse nicht,
und überlassen Sie Wartungsarbeiten immer
einem Fachmann.

Funktionen

Dank des Videoblitzlichts können Sie mit dem
Camcorder auch dann im Fotomodus arbeiten, wenn
die Umgebungsbedingungen nicht optimal sind, z.B.
bei
• Unzureichender Beleuchtung
• Zu starker Lichtquelle hinter dem Motiv

(Gegenlicht)

Reinigung

Nehmen Sie das Videoblitzlicht vom Camcorder ab.
Reinigen Sie das Videoblitzlicht mit einem trockenen,
weichen Tuch.
Hartnäckige Verschmutzungen können Sie mit einem
Tuch entfernen, das Sie leicht mit einem milden
Reinigungsmittel angefeuchtet haben. Wischen Sie
das Gerät danach mit einem weichen Tuch trocken.
Verwenden Sie keine starken Lösungsmittel wie
Verdünner oder Benzin. Diese könnten die Oberfläche
angreifen.

Störungsbehebung

Symptom

Die Batterieladeanzeige

erscheint nicht im

Sucher oder im Display.

Das Videoblitzlicht
funktioniert nicht,
obwohl die
Batterieladeanzeige
im Sucher erscheint.

Technische Daten

Abmessungen

ca. 40

Ч

57

Ч

55,5 mm (B/H/T)

(ausschließlich vorstehender
Teile)

Gewicht

ca. 90 g
(einschließlich mitgelieferter
Batterie)

Mitgeliefertes Zubehör

Eine Lithium-Mangan-Batterie
CR123A.
Eine Tasche.

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen,
bleiben vorbehalten.

Diese Markierung gibt an, daß es
sich bei diesem Produkt um ein
spezielles Zubehör für Sony-
Videogeräte handelt. Beim Kauf
eines Sony-Videogeräts
empfehlen wir, darauf zu achten,
daß es mit „GENUINE VIDEO
ACCESSORIES“ markiert ist.

Einlegen der Batterien

(Siehe Abb. A)

1 Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung.
2 Legen Sie die beiden mitgelieferten

Batterien ein.

3 Bringen Sie die Batteriefachabdeckung

wieder an.

Hinweise
• Achten Sie beim Austauschen der Batterien darauf,

eine ganz neue Lithium-Mangan-Batterie CR123A
von Sony einzulegen. Bei anderen Batterietypen als
einer Lithium-Mangan-Batterie kann es zu
Fehlfunktionen kommen.

• Legen Sie die Batterien mit richtiger Polung, d.h.

richtiger Ausrichtung des Pluspols (+) und
Minuspols (–) ein, wie in der Abbildung gezeigt.

• Um Schäden durch austretende Batteriesäure zu

vermeiden, nehmen Sie die Batterien heraus, wenn
das Videoblitzlicht längere Zeit nicht verwendet
werden soll.

Für Kunden in Deutshland
Entsorgungshinweis Bitte werfen Sie nur entladene
Batterien in die Sammelboxen beim Handel oder den
Kommunen. Entladen sind Batterien in der Regel
dann, wenn das Gerät abschaltet und signalisiert
„Batterie leer“ oder nach längerer Gebrauchsdauer
der Batterien „nicht mehr einwandfrei funktioniert“.
Um sicherzugehen, kleben Sie die Batteriepole z.B.
mit einem Klebestreifen ab oder geben Sie die
Batterien einzeln in einen Plastikbeutel.

ADVERTENCIA

Para evitar incendios o el riesgo de
electrocución, no exponga la unidad a la
lluvia ni a la humedad.

Para evitar descargas eléctricas, no abra la
unidad. En caso de avería, solicite los
servicios de personal cualificado.

Características

Es posible filmar objetos con la videocámara en
modo fotográfico en las siguientes condiciones:
• Iluminación insuficiente
• Demasiado brillo detrás del objeto

(luz trasera)

Limpieza

Retire el flash de vídeo de la videocámara y límpielo
con un paño seco y suave.
En caso de manchas difíciles, utilice un paño
ligeramente humedecido con una solución
detergente poco concentrada y, a continuación, seque
la unidad con un paño seco y suave.
No utilice nunca disolventes concentrados, como
diluyente o bencina, ya que dañan el acabado.

Solución de problemas

Síntoma

La marca de finalización
de carga de las pilas
no aparece en el visor
electrónico (o en el
visor).

El flash de vídeo no
funciona aun cuando la
marca de finalización de
carga de las pilas
aparece en el visor
electrónico.

Solución

Sustituya las pilas por una
nueva de manganeso de
litio de Sony.
Las pilas nuevas
proporcionan energía
para utilizar el flash 400
veces aproximadamente.

Es necesario acudir a un
proveedor Sony (centro de
asistencia técnica Sony)
para sustituir la bombilla.
El propio usuario no debe
sustituirla.

Especificaciones

Dimensiones

Aprox. 40

Ч

57

Ч

55,5 mm

(an/al/prf)
(Los salientes no están
incluidos en las dimensiones)

Masa

Aprox. 90 g
(incluida la pila suministrada)

Accesorio suministrado

Una pila de manganeso de litio
CR123A.
Una bolsa.

Diseño y especificaciones sujetos a cambios sin
previo aviso.

Esta marca indica que este
producto es genuino y está
relacionado con productos de
vídeo Sony. Cuando adquiera
productos de vídeo Sony, Sony
recomienda solicitar accesorios
con la marca “GENUINE VIDEO
ACCESSORIES” (accesorios de
vídeo genuinos).

Instalación de la pila

(Consulte la Fig. A)

1 Retire la cubierta del compartimiento de

pilas.

2 Instale las dos pilas suministradas.
3 Vuelva a colocar la cubierta del

compartimiento de pilas.

Notas
• Al sustituir las pilas, asegúrese de utilizar una

nueva de manganeso de litio de Sony CR123A. El
uso de otro tipo de pilas puede provocar fallos de
funcionamiento.

• Coloque correctamente los terminales positivos (+)

y negativos (–) de las pilas como se muestra en la
ilustración.

• Para evitar el daño que podría causar el electrólito

de las pilas, cuando no vaya a utilizar el flash de
vídeo durante mucho tiempo, extráigale las pilas.

WAARSCHUWING

Om gevaar voor brand of een elektrische
schok te voorkomen, mag u het apparaat niet
blootstellen aan regen of vocht.

Open om dezelfde reden evenmin de
behuizing. Laat eventuele reparaties over
aan de erkende vakhandel.

Voor de klanten in Nederland

Bij dit produkt zijn batterijen
geleverd.
Wanneer deze leeg zijn, moet u ze
niet weggooien maar inleveren als
KCA.

Kenmerken

U kunt met de camcorder filmen in de fotostand
onder de volgende omstandigheden:
• Onvoldoende licht
• Teveel licht achter het onderwerp

(tegenlicht)

Reinigen

Maak de video-flitser los van de camcorder. Reinig de
video-flitser met een droge zachte doek.
Verwijder hardnekkige vlekken met een zachte doek
die licht bevochtigd is met een mild, verdund
schoonmaakmiddel.
Gebruik nooit krachtige oplosmiddelen zoals thinner
of benzine die het oppervlak van de behuizing
kunnen beschadigen.

Verhelpen van storingen

Symptoom

Het symbool “batterij
volledig geladen”
verschijnt niet in de
beeldzoeker (of het
uitleesvenster).

De video-flitser werkt
niet, ook al verschijnt
het symbool “batterij
volledig geladen”

in

de beeldzoeker.

Oplossing

Vervang de batterij door
een nieuwe Sony lithium-
mangaanbatterij. Nieuwe
batterijen leveren stroom
voor ongeveer 400 keer
flitsen.

Vervang nooit zelf de
lamp. Daarvoor kunt u
terecht bij uw Sony
handelaar.

Technische gegevens

Afmetingen

Ca. 40

Ч

57

Ч

55,5 mm (b/h/d)

(zonder uitstekende delen)

Gewicht

Ca. 90 gram
(meegeleverde batterij
inbegrepen)

Meegeleverd toebehoren

Een CR123A lithium-
mangaanbatterij.
Een tas.

Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens
voorbehouden zonder kennisgeving.

Dit teken duidt aan dat dit
produkt een originele accessoire
is, bestemd voor gebruik met
Sony video-apparatuur. Voor
toepassing met Sony video-
apparatuur wordt aanbevolen
uitsluitend de voor deze
apparatuur bestemde accessoires
aan te schaffen, die van ditzelfde
“GENUINE VIDEO
ACCESSORIES” merkteken zijn
voorzien.

Batterijen aanbrengen

(Zie afbeelding A)

1 Verwijder het batterijdeksel.
2 Installeer de twee meegeleverde

batterijen.

3 Plaats het batterijdeksel terug.

Opmerkingen
• Gebruik altijd een nieuwe Sony CR123A lithium-

mangaanbatterij. Gebruik altijd een nieuwe Sony
CR123A lithium-mangaanbatterij. Andere batterijen
dan lithium-mangaanbatterijen kunnen defecten
veroorzaken.

• Let bij het inleggen van de batterijen op dat de (+)

en de (–) polen in de juiste richting liggen.

• Verwijder de batterijen uit de video-flitser als u

deze geruime tijd niet meer gebruikt; dit om schade
door eventuele batterijlekkage te voorkomen.

Video Flash

3-862-667-22 (1)

1998 by Sony Corporation

Printed in Japan

HVL-F10

Abhilfe

Tauschen Sie die Batterien
gegen eine ganz neue
Lithium-Mangan-Batterie
von Sony aus.
Mit neuen Batterien kann
das Blitzlicht bis zu
400mal ausgelöst werden.

Lassen Sie die Birne von
Ihrem Sony-Kundendienst
(Sony-Händler)
austauschen. Tauschen Sie
die Birne nicht selbst aus.

Advertising