Sony HVL-HL1 Benutzerhandbuch

Video light, Ab c, Hvl-hl1

Advertising
background image

A

B

C

1

D

2

1

4

3

2

3

2

1

2005 Sony Corporation

Printed in Japan

Video Light

HVL-HL1

2-515-130-22(1)

Bruksanvisning
Manual de instruções
Bendienungsanleitung
Gebvuiksaanwijzing

Det här är kännemärket för systemet med
aktiv tillbehörssko som är avsett att användas
med videoprodukter från Sony.
Videoutrustning och tillbehör som märkts på
detta sätt är konstruerade för att göra effektiv
inspelning enklare.

Innan du använder enheten bör du läsa igenom den här bruksanvisningen
noga. Förvara den sedan så att du i framtiden kan använda den som
referens.

VARNING!

Utsätt inte videoljuset för regn och fukt för att undvika riskerna för brand
och/eller elektriska stötar.

Egenskaper

• Efter montering på en videokamera kan videoljuset användas som

videoljus.

• Kan endast användas med en videokamera som har en tillbehörssko med

aktivt gränssnitt påsatt.

• Läget ON/OFF för videoljuset kontrolleras via videokameran i

standbyläget.

• Om du väljer läget AUTO tänds videoljuset automatiskt när du filmar i

mörker.

Att observera

Var noga med att inte vidröra plastglaset och dess omgivande delar när
videoljuset används. Dessa delar blir mycket varma när videoljuset är
tänt och efter att det just slocknat.

• Rikta inte blicken rakt mot lampan medan videoljuset är tänt.
• Placera inte videoljuset nära lättantändliga eller flyktiga ämnen, som t. ex.

spritlösningar eller bensin.

• Var noga med att inget föremål eller vätska tränger in i eller tappas/spills

på videoljuset.

• Utsätt inte videoljuset för stötar eller vibrationer medan det är tänt. Det

kan skada lampan och leda till att dess livslängd förkortas.

• Lämna inte videoljuset påslaget medan det vilar på eller mot någonting.

Det kan orsaka brand eller leda till att videoljuset skadas.

• Batteriet strömförsörjer både videokameran och videoljuset medan

videoljuset används på videokameran. Detta gör att batteriets brukstid
förkortas till mindre än häften av den normala brukstiden.

• Håll inte i videoljuset för att lyfta upp videokameran.

Angående rengöring

Använd en torr, mjuk rengöringsduk för att rengöra videoljuset. Använd en
trasa, som fuktats i mild diskmedelslösning, när det finns svårborttagna
fläckar på videoljuset. Torka därefter videoljuset torrt med en mjuk trasa.
Använd inte starka lösningsmedel, som t.ex. thinner eller bensin, eftersom
de kan skada ytbehandlingen.

Tekniska data

Strömförsörjning

7,2 V likströmsspänning

Strömförbrukning

Ca 3,0 W (watt)

Maximal ljusstyrka

Ca 100 cd

Lysriktning

Horisontell

Lysvinkel

Ca 15 grader

Lampans belysningstid

Belysningstid

Laddningsbart

Vid samtidig drift av

batteri

videokamera (DCR-HC90)*

NP-FA50

35 (30)

NP-FA70

70 (60)

(ca antal minuter med fulladdat batteri)
* Vid användning med LCD-panelen stängd. Belysningstiden med LCD-

bildskärmen öppen visas inom parentes.

Belysningsområde (belysninmgsstyrka)

Ca 1 m : 100 lux, Ca 2 m : 25 lux
Ca 3 m : 12 lux

Färgtemperatur

Ca 3 000 K

Lampans genomsnittliga livslängd Ca 100 timmar

Övrigt
Dimensioner

Ca 31,5

Ч

57,5

Ч

40 mm (b/h/d)

Vikt

Ca 30 g

Inkluderade artiklar

Videoljuset (1), Fodral (1)
Uppsättning tryckt dokumentation

Rätt till ändringar förbehålles.

A Montering och borttagning av

videoljuset på en videokamera

Ställ videoljusets strömbrytare i läget OFF innan du monterar det på eller
tar bort det från videokameran.

Hur videoljuset fästs

1 Kontrollera att du vridit låsratten moturs så långt det går1.
2 Passa in pilen på baksidan av videoljuset
2 mot pilen på

videokameran3.

3 Fäst anslutningen på tillbehörsskon (terminalen) på videoljuset

till den konkava delen på videokameran4 och skjut sedan
videoljuset i pilens riktning
3.

4 Vrid låsratten medurs tills den klickar på plats.
5 Vrid videoljuset så att det pekar åt samma håll som linsen på

videokameran.
Videoljuset kan vridas med än 180 grader.

Ta bort videoljuset

1 Lossa låsratten genom att vrida den moturs i motsatt riktning

till pilen.

2 Ta bort videoljuset genom att trycka ned och dra ut det i

motsatt riktning till pilen.

Obs!

Om du inte kan montera videoljuset öppnar du låset genom att vrida
låsratten moturs så långt det går.

B Hur videoljuset används som

videoljus

Automatisk tändning av videoljuset i mörker

1 Skjut strömbrytaren till läget AUTO.
2 Koppla in läget för inspelningsberedskap på videokameran.

Videoljuset slås på automatiskt när videokameran används i mörker.
I läget AUTO stängs videobelysningen av automatiskt efter ungefär 5
minuter, även under inspelning.
Om du vill slå av videoljuset när det lyser ställer du videokameran i
läget OFF (CHG) eller ställer videoljuset på OFF.
Om du vill låta videoljuset vara påslaget under hela inspelningstiden
ställer du videoljuset på ON.

Styrning av videoljuset med videokameran i
läget för inspelningsberedskap

1 Skjut strömbrytaren till läget ON.
2 Koppla in läget för inspelningsberedskap på videokameran.

Videoljuset slås på samtidigt med videokameran.
Ställ videokameran i läget OFF (CHG), eller ställ omkopplaren på
videoljuset i läget OFF, för att släcka videoljuset.

Efter användning

Skjut strömbrytaren till avslaget läge OFF.

OBS!

• Batteriet laddas ur medan videokameran står i läget för

inspelningsberedskap. Se till att koppla om från beredskap till OFF
(CHG).

• Förvara videoljuset i det medföljande fodralet när det inte ska användas.
• Kontrollera att videoljuset svalnat före förvaring.

C Belysning av ett motiv

• När videoljuset används vid tagningar inomhus är det möjligt att få klara

och vackra färgbilder.

• Vid vidvinkeltagningar kan det hända att videoljuset inte räcker till för att

belysa hörnen i scenen tillräckligt. Använd videoljuset för att effektivt
belysa huvudmotivet.

• Lysrörslampor brukar ofta bli orsak till flimmer på videofilmen. Använd

videoljuset för att kunna ta bättre bilder, med mindre färgfläckar.

D Lampbyte

Den xenon-lampa du ska använda är Sony XB-3L. För utbyte av xenon-
lampan XB-3L kontaktar du din Sony-återförsäljare eller en Sony-
serviceverkstad. Uppge följande artikelnummer när du köper xenon-lampa:
A-1099-823-s.
En lampa som just gått sönder är mycket varm. Vänta därför tills den
svalnat innan den tas ur.

1 Ta bort det främre skyddet genom att föra in ett föremål, t.ex.

ett mynt, men se först efter om enheten har svalnat tillräckligt
så att den går att hantera.

2 Byte av lampa.

1

Trä röret, som följer med den nya lampan, över den gamla

lampan som du ska byta ut. Ta sedan bort lampan genom att
dra röret utåt.

2

För in den nya lampan rakt in i lampsockeln.

* Håll lampan rakt, luta den inte.

3 För in spärrhakarna på det främre skyddet och sätt fast det.

OBS!

• En just utbränd lampa är mycket varm. Försäkra dig om att lampan har

svalnat så pass att den kan hanteras.

• Håll i lampan med en ren, torr trasa e.d. för att inte smutsa ned den med

fingeravtryck. Torka ren lampan noga om den blivit smutsig.

Svenska

Esta marca indica a utilização do sistema
Active Interface Shoe com produtos de vídeo
da Sony. Componentes e acessórios de vídeo
equipados com este sistema foram projectados
para simplificarem gravações efectivas.

Antes de utilizar o aparelho, leia este manual até ao fim e guarde-o para
consultas futuras.

ADVERTÊNCIA

Para evitar o risco de incêndio ou de choque eléctrico, não exponha o
aparelho à chuva nem à humidade.

Características

• Quando acoplado a uma videocâmara, este aparelho funciona como luz

de vídeo.

• Pode ser utilizado com uma videocâmara que possui um calço de

interface activa acoplado.

• Para activar/desactivar o iluminador de vídeo, faça-o com a câmara de

vídeo no modo de espera.

• Se estiver programado para AUTO, o iluminador de vídeo acende-se

automaticamente em locais escuros.

Precauções

Tome cuidado para não tocar a secção de iluminação, pois a janela de
plástico e as superfícies ao redor estarão quentes enquanto a luz estiver
acesa e logo após ter sido apagada.

• Nunca olhe directamente para a lâmpada enquanto a luz de vídeo estiver

acesa.

• Evite colocar a luz de vídeo nas proximidades de combustíveis ou

solventes voláteis, tais como álcool ou benzina.

• Não deixe nenhum objecto sólido ou líquido cair sobre ou dentro da luz

de vídeo.

• Não golpeie nem sacuda a luz de vídeo enquanto acesa, do contrário

poderá avariar ou encurtar a vida útil da lâmpada.

• Não deixe a luz de vídeo acesa enquanto apoiada sobre ou contra algo;

isto poderia causar incêndios ou avarias na luz de vídeo.

• Durante a utilização da luz de vídeo, a bateria fornecerá alimentação tanto

para a videocâmara quanto para a luz de vídeo. Isto encurtará o tempo de
funcionamento da bateria para uma duração menor que o tempo normal.

• Não levante a videocâmara pela cabeça da luz de vídeo.

Acerca da limpeza

Limpe a luz de vídeo com um pano macio e seco. Podem-se remover
manchas persistentes com um pano levemente humedecido em solução de
detergente suave, e então secar o aparelho com um pano macio.
Nunca utilize solventes fortes, tais como diluentes ou benzina, dado que
estes danificam a superfície de revestimento.

Especificações

Alimentação requerida

7,2 V CC

Consumo

Aprox. 3,0 W

Intensidade luminosa máxima

Aprox. 100 cd

Direcção da iluminação

Horizontal

Ângulo de iluminação

Aprox. 15 graus

Tempo de iluminação contínua

Duração da iluminação

Tipo de bateria

Usada com videocâmara

(DCR-HC90)*

NP-FA50

35 (30)

NP-FA70

70 (60)

(Minutos aprox. com bateria plenamente carregada)
* Quando utilizada com o painel LCD fechado. A duração com o painel

LCD aberto está indicada entre parênteses.

Gama de iluminação

Aproxim. 1 m : 100 lux, Aproxim. 2 m : 25 lux,
Aproxim. 3 m : 12 lux

Temperatura de cor

Aproxim. 3.000 K

Vida média da lâmpada

Aproxim. 100 horas

Outros
Dimensões

Aprox. 31,5

Ч

57,5

Ч

40 mm (l/a/p)

Peso

Aprox. 30 g

Itens incluídos

Luz de vídeo (1), Bolsa de transporte (1)
Documentos impressos

Design e especificações sujeitos a alterações sem aviso prévio.

A Acoplamento ou remoção da luz

de vídeo numa videocâmara

Coloque o interruptor de alimentação do iluminador de vídeo na posição
OFF antes de o montar ou retirar da câmara de vídeo.

Para acoplar a luz de vídeo

1 Rode totalmente o botão de bloqueio no sentido contrário ao

dos ponteiros do relógio1.

Português

2 Alinhe a seta existente na parte de trás do iluminador de

vídeo2 com a seta existente na câmara de vídeo3.

3 Ligue o conector (terminal) da base do iluminador de vídeo à

parte côncava da câmara de vídeo4 e faça deslizar o iluminador
na direcção indicada pela seta
3.

4 Rode o botão de bloqueio no sentido dos ponteiros do relógio

até ouvir um estalido.

5 Vire o iluminador de vídeo na mesma direcção da objectiva da

câmara de vídeo.
É possível rodar o iluminador de vídeo a mais de 180 graus.

Para retirar o iluminador de vídeo

1 Desaperte o botão de bloqueio, rodando-o no sentido contrário

ao dos ponteiros do relógio, na direcção oposta à indicada pela
seta.

2 Pressione e puxe o iluminador de vídeo para fora na direcção

oposta à indicada pela seta até o retirar.

Nota

Se não conseguir encaixar o iluminador de vídeo, rode o botão de bloqueio
no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio até ao fim para cancelar o
bloqueio.

B Utilização da luz de vídeo

Para acender automaticamente a luz de vídeo
num local escuro

1 Ajuste o interruptor de alimentação a AUTO.
2 Ajuste a videocâmara ao modo de espera.

A luz de vídeo acende-se automaticamente quando utilizar a
videocâmara num local escuro.
No modo AUTO, o iluminador de vídeo é automaticamente desactivado
após cerca de 5 minutos mesmo durante a gravação.
Para desactivar o iluminador de vídeo, coloque o interruptor de
alimentação da câmara de vídeo na posição OFF (CHG) ou o do
iluminador na posição OFF.
Para activar o iluminador de vídeo durante o tempo total de gravação,
coloque o selector POWER na posição ON.

Para controlar a luz de vídeo com a
videocâmara no modo de espera

1 Ajuste o interruptor de alimentação a ON.
2 Ajuste a videocâmara para o modo de espera.

A luz de vídeo liga-se em sincronia com a videocâmara.
Para apagar a luz de vídeo, comute a videocâmara a OFF (CHG), ou
comute a luz de vídeo a OFF.

Após o uso

Ajuste o interruptor de alimentação a OFF.

Notas

• A bateria irá descarregar-se enquanto a videocâmara estiver no modo de

espera. Certifique-se de comutar a videocâmara do modo de espera para
OFF (CHG).

• Guarde-a na bolsa de transporte quando não estiver em utilização.
• Certifique-se de que a luz de vídeo tenha se esfriado, antes de guardá-la.

C Iluminação de um objecto

• Nas tomada de cenas em interiores com este aparelho, podem-se obter

imagens nítidas e de cores magníficas.

• Para tomadas de cenas em grandes angulares, a luz de vídeo pode não

iluminar completamente os cantos das imagens. Utilize a luz de vídeo
para registar efectivamente o objecto principal da imagem.

• Lâmpadas fluorescentes tendem a produzir flutuações de luz na gravação.

O uso da luz de vídeo pode ajudar a produzir melhores imagens com
menos indefinição de cores.

D Substituição da lâmpada

Utilize a lâmpada de xénon XB-3L da Sony. Entre em contacto com o
representante Sony ou o centro de assistência técnica autorizado da Sony
para substituir a lâmpada de xénon XB-3L. Indique o seguinte número de
peça quando encomendar a lâmpada de xénon: A-1099-823-s.
A lâmpada estará quente quando tiver acabado de se queimar. Aguarde até
que a lâmpada se esfrie antes de removê-la.

1 Depois de verificar se o aparelho está suficientemente frio para

pegar nele, retire a tampa frontal introduzindo um objecto
como, por exemplo, uma moeda.

2 Substitua a lâmpada.

1

Cubra a lâmpada usada com o tubo, fornecido com a

lâmpada de substituição, e puxe-o para fora de modo a
substituir a lâmpada usada.

2

Introduza correctamente a nova lâmpada no suporte.

* Não incline a lâmpada.

3 Encaixe as patilhas da tampa frontal e fixe-a.

Notas

• A lâmpada estará quente quando tiver acabado de se queimar. Certifique-

se de que a lâmpada tenha se esfriado o suficiente para manuseá-la.

• Para evitar que a lâmpada seja impregnada de impressões digitais,

manuseie-a com um pano seco. Caso a lâmpada esteja manchada, limpe-a
completamente.

3

1

2

Advertising